Aj mňa sa to týka

Aj mňa sa to týka

Inšpirácia

Naším zámerom v tomto projekte bolo rozšíriť a skvalitniť poskytované programy našej organizácie pre neorganizovanú mládež, ktoré budú podporovať jej zdravý sebarozvoj a budovať jej pozitívny hodnotový systém, prostredníctvom zážitkových aktivít budovať pozitívne postoje mladých ľudí a dať im zažiť konkrétne dôsledky ich rozhodnutí a prispievať k prevencii a eliminácii sociálno-patologických javov v dnešnej spoločnosti. Týmto projektom sme chceli nadviazať na naše predchádzajúce aktivity v oblasti prevencie a prehĺbiť ich predovšetkým do oblasti nesenia dôsledkov za svoje rozhodovanie a do oblasti väčšieho scitlivovania mladých ľudí voči odlišnostiam.

 

Hlavným cieľom projektu Aj mňa sa to týka bolo cielene preventívne pôsobiť na príčiny sociálne-patologického správania mladých ľudí prostredníctvom aktivít podporujúcich osobnostný rozvoj.

 

Špecifické ciele boli:

     1. rozšíriť  a skvalitniť poskytované programy našej organizácie pre neorganizovanú mládež, ktoré budú podporovať jej zdravý sebarozvoj a budovať jej pozitívny hodnotový systém.

     2. Prostredníctvom zážitkových aktivít budovať pozitívne postoje mladých ľudí a dať im zažiť konkrétne dôsledky ich rozhodnutí.

     3. Prispievať k prevencii a eliminácii sociálno-patologických javov v dnešnej spoločnosti.

 

Počas projektu sme zorganizovali 3 zážitkové preventívne programy pre stredné školy. Tieto programy zahŕňali aktivity neformálneho a zážitkového vzdelávania. V rámci aktivít boli žiaci postavení do rôznych náročných situácií, ktoré ich priviedli k tomu, aby si uvedomovali dôsledky svojho konania voči druhým. Zároveň objavovali aj svoju individualitu a reflektovali, nakoľko sú schopní zastávať svoj názor, aj keď sú v menšine, a nakoľko dokážu povedať „nie“ v situáciách, ktoré pre nich nie sú komfortné a ktoré sú v rozpore s ich hodnotami. Programu sa zúčastnilo 95 študentov stredných škôl. Termíny realizácie boli: 3 – 4.5.2018; 23. – 24.5.2018; 25. – 26.6.2018.

 

Larpy – v projekte sme vytvorili dve larpové hry, ktoré boli zamerané na diskrimináciu a násilie voči jednotlivcom. Tieto larpy sme potom testovali na šiestich skupinách mladých ľudí. Súčasťou larpov bola aj reflexia, v ktorej mladí ľudia rozoberali zážitok, ktorý v larpe vznikol, a reflektovali svoje postoje. Obidva larpy boli testované na troch skupinách mladých ľudí. Celkovo sa testovania zúčastnilo 90 mladých ľudí – žiakov 9. tried ZŠ a študentov stredných škôl. Termíny testovania boli: 5.11.2018; 6.11.2018; 8.11. 2018 a 15.11.2018 pre dve skupiny.

 

Escape roomy – v projekte sme nadesignovali dva escape roomy. Jeden escape room bol s tematikou alkoholovej závislosti, druhý bol s tematikou bežného života teenagera. Oba escape roomy sú designované tak, aby sa dali realizovať v akejkoľvek triede v škole a nevyžadujú žiadne špeciálne miestnosti. V rámci escape room žiaci vstupujú do konkrétneho príbehu, zbierajú indície a skladajú príbeh dokopy. Potom ho v následnej reflexii rozoberajú a spolu s lektormi sa pozerajú na následky, ktoré príbeh má a hľadajú spôsoby, ako pomôcť hlavnému hrdinovi príbehu. Testovania escape roomov sa zúčastnilo celkovo 80 žiakov základných škôl. Termíny testovania boli 21. a 22.2.2019.

 

Kreatívny a rozvojový priestor pre mladých ľudí – v rámci vytvárania alternatívy pre bezpečné a rozvojové trávenie voľného času sme rozšírili jeden z priestorov našej organizácie, o ponuku pre mladých ľudí, najmä pre mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa v súčasnej dobe zapájajú do aktivít nášho komunitného centra. Priestor s názvom The IZBA sme vybavili pre herné, hudobné a kreatívne remeselné aktivity, z ktorých si mladí môžu vyberať, a zároveň aj o športové vybavenie, ktoré budeme využívať počas letných mesiacov. V rámci priestoru sme zriadili aj knižnicu s inšpiratívnymi knihami. Vytvorili sme aj peer skupinu, ktorá sa skladá z 8 mladých ľudí. Každý člen peer skupiny dostal priradeného jedného mladého, ktorý pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, a stal sa akýmsi jeho anjelom strážnym – sprevádza ho v riešení jeho osobných problémov aj na ceste jeho osobného sebarozvoja. Členovia peer skupiny sa zároveň starajú aj o prevádzku tohto kreatívneho a rozvojového priestoru.

Viac si môžete prečítať TU:

http://www.ozviac.sk/blog/larp-vs-preventisti

http://www.ozviac.sk/blog/zazitkove-preventivne-programy

 

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.