Druhé stretnutie riaditeľov

Druhé stretnutie riaditeľov

Inšpirácia

V posledných septembrových dňoch sme pokračovali v podpornom programe Nový Vietor, v ktorom riaditelia zo slovenskej i poľskej strany Oravy nadviazali na vedomosti a zručnosti z augusta a spolu s hlavným lektorom programu Jozefom Kokoškom podrobnejšie hovorili o prvých krokoch zavádzania zmien.

Viete, čo je prvou podmienkou k úspešnej implementácii zmien?  Vytvoriť povedomie naliehavosti v skupine, ktorej sa má zmena dotknúť. Bez toho, aby členovia skupiny cítili určitú nespokojnosť s aktuálnym stavom vecí, nebudú cítiť potrebu niečo meniť či vynaložiť námahu na to, aby navrhované zmeny prijali a aplikovali do života.

Tieto a nasledujúce kroky z teórie zmeny podľa J. Kottera následne účastníci aplikovali na svoj konkrétny mini-projekt a v práci v skupinách definovali, ako bude tento postup prakticky vyzerať v ich prípade – či už išlo o zavedenie blokovej výučby do procesu vzdelávania, zavedenie ranných komunít podporujúcich klímu v triede, alebo implementácia hodnotiacich kritérií na motivovanie svojich pedagógov počas školského roka.

Počas tohto modulu sme vytvorili priestor na hlbšie porozumenie koučingovému prístupu, samotnému procesu v koučovacom rozhovore a správnym otvoreným otázkam, ktoré tvoria podstatu koučingového prístupu. Schopnosť položiť trefné otvorené otázky si účastníci hneď prakticky vyskúšali v rozhovoroch vo dvojiciach. Mnohí zistili, že je to niekedy výzva, na zvládnutie ktorej je potrebná cielená snaha, sústredenie a prax, no ich aktívne využívanie prináša mnoho benefitov. Jeden z účastníkov v tejto súvislosti hodnotí: „Otvorené otázky sú kľúčom k zisťovaniu potrieb zamestnancov našej školy.“

Napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s korona-vírusom v našom okrese je pre nás veľmi pozitívnou spätnou väzbou, že riaditelia chceli pokračovať započatom vzdelávaní v Novom vetre a fyzicky sa zúčastniť tohto druhého modulu, pre bezpečnosť ktorého sme dodržali sme prísne protiepidemiologické opatrenia.

Pred tretím stretnutím ich čaká ďalšia práca na svojich projektoch, ktorá ich posunie o krok bližšie k úspešnej implementácii želaných zmien na ich školách.

Sme radi, že vďaka rozvojovému programu Nový vietor ich v tom vieme podporiť.

 

Podporný program pre riaditeľov Nový vietor vznikol vďaka projektu Cesty k dobrému vzdelaniu, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Hlavný článok projetku: Cesty k dobrému vzdelaniu.

Prvý modul - Nový vietor prinášajúci zmeny na školách.

Tretí modul - Riaditelia žijúci zmenami.