Get in touch

Get in touch

Inšpirácia
Projekt Get in touch vychádzal z týchto identifikovaných potrieb:

  • Organizácie často ponúkajú mladým ľuďom veľa aktivít, ale nie vždy sú schopné identifikovať a dobre odkomunikovať aký reálny dopad a prínos pre mladých budú aktivity mať, alebo sa dopadom vôbec nezaoberajú a iba riešia, ako vyplniť čas.Zároveň často nepoznajú aktuálne potreby a záujmy mladých ľudí.
  • Organizácie veľmi často ponúkajú mladým rôzne aktivity, ale mladí ľudia nejavia o nich záujem, lebo tieto aktivity - obsahom i formou - míňajú ich svet.
  • Pracovníci s mládežou často nepoznajú spôsoby, ako svoje aktivity zviditeľniť medzi mladými ľuďmi a je pre nich veľmi náročné hľadať a využívať nové spôsoby komunikácie s cieľovou skupinou mladých, napr. prostredníctvom nových médií.


Hlavným cieľom tohto projektu bolo viac prepojiť aktivity mládežníckych organizácií a svet mladých ľudí a podporiť tak zvýšenie pozitívneho dopadu.Pre naplnenie tohto cieľa sme spolupracovali s partnermi z Českej republiky, Slovinska, Lotyšska, Estónska, Malty, Slovenska a Litvy. Cieľovou skupinou projektu boli pracovníci s mládežou a mladí ľudia.


Projekt bol zamýšľaný ako tri nadväzujúce mobility, dva školiace kurzy a výmena mládeže, ktoré spájalo predovšetkým väčšie priblíženie sa svetu mladých, ich reálnym potrebám a záujmom, aby aktivity, ktoré organizácie ponúkajú, mali reálny dopad na ich životy a zároveň pre nich boli atraktívne.  1. školiaci kurz: 9. – 14. 9.2017, Bratislava, Marianka, Slovensko


Školiaceho kurzu sa zúčastnilo 25 pracovníkov s mládežou zo zapojených krajín.


Hlavnou úlohou tejto časti bolo zmeniť myslenie pracovníkov s mládežou a ukázať im, že design ich aktivít nemôže začínať od konkrétnych činností, ale musí naopak vychádzať z reálnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí a musí mať na skupinu požadovaný dopad. Pracovníci s mládežou sa naučili, ako designovo rozmýšľať, ako hľadať konkrétne riešenia na potreby, a ako premýšľať nad konkrétnou zmenou v myslení mladých, ktorú chcú dosiahnuť prostredníctvom svojich aktivít. Podrobne sa zaoberali identifikáciou potrieb, definovaním cieľov, aj kľúčovými kompetenciami, ktoré vo svojich aktivitách rozvíjali. Na konci školenia mali pripravenú jednu konkrétnu aktivitu, ktorú chceli redesignovať, a rozpracovali ju od fázy identifikácie potrieb, cez ciele a konkrétne nápady, ako svoju aktivitu viac sa zamerať na osobnostný rozvoj mladých ľudí. V rámci príkladov dobrej praxe sme navštívili bratislavskú organizáciu Martindom a komunitu Cenacolo. 

  1. Výmena mládeže: 30.10. – 4.11.2017, Birkirkara, Malta

Výmeny mládeže sa zúčastnilo 42 mladých ľudí a vedúcich skupín zo zapojených krajín.


Na prvý školiaci kurz nadväzovala výmena mládeže na Malte, ktorá bola zameraná na aktuálne trendy trávenia voľného času mladých ľudí v zapojených krajinách. Každý deň sme pol dňa "trávili" v jednej zo zapojených krajín a mladí ľudia si v spolupráci s pracovníkom s mládežou, ktorý sa zúčastnil školiaceho kurzu, pripravili netradičné športové, herné alebo kreatívne aktivity, ktoré boli pre nich v ich voľnom čase v ich krajine atraktívne. Účastníci si tak vyskúšali litevskú Mission impossible, slovenskú únikovú hru, českú mestskú hru na tému Mafia, estónske improvizačné divadlo a ďalšie aktivity. V rámci programu výmeny bol čas aj na neformálne stretnutia, zážitkové hry, vrátane mestskej zážitkovej hry na tému ľudských práv vo Vallete. Každá skupina mladých si rovnako pripravila aj prezentáciu svojej kultúry, vrátane ochutnávky jedál.

  1. Školiaci kurz: 12. – 17.2.2018, Ostrava, Česká republika


Tohoto školiaceho kurzu sa zúčastnilo 26 pracovníkov s mládežou zo zapojených krajín.


Poslednou časťou projektu bol ďalší školiaci kurz v Českej republike, ktorý bol zameraný na formy propagácie a komunikácie s cieľovou skupinou mladých. Pracovníci s mládežou sa znovu pozreli na svoje redesignované aktivity, reflektovali, ako sa im darilo v praxi ich realizovať a čo sa konkrétne zmenilo po prvom školiacom kurze a po výmene mládeže. Ďalšie časti školenia boli zamerané na marketing a tvorbu fotografií a videí s výpovednou hodnotou, aby sa pracovníci s mládežou naučili svoje redesignované aktivity komunikovať s cieľovou skupinou tak, aby pre nich boli efektívne a atraktívne. Súčasťou programu bola aj návšteva príkladov dobrej praxe v rámci Ostravy, napríklad Saleziánskeho strediska voľného času, ktoré pracuje s rómskymi deťmi. Účastníci si okrem iného vyskúšali aj zážitkovú pedagogiku. V závere programu tvorili konkrétne nápady na ďalšie nadväzujúce projekty.
 

Video z projektu si môžete pozrieť TU.