I don’t know what to do

I don’t know what to do

Inšpirácia

Hlavnou témou medzinárodného projektu „I don´t know what to do“  je nezamestnanosť mladých ľudí. Do spolupráce sú okrem našej organizácie zapojené partnerské organizácie z Rumunska - Association for Counseling and Support a z Chorvátska - Carpe Diem. 

Zámerom  je prostredníctvom tréningu prispieť k rozvoju zručností pracovníkov s mládežou, ktorí s touto cieľovou skupinou pracujú. Sme presvedčení o tom, že kvalitné sprevádzanie mladých ľudí počas obdobia hľadania práce je kľúčovým predpokladom k tomu , aby sa uplatnili v pracovnom ako a  spoločenskom živote. Aj preto je našou snahou prostredníctvom realizácie projektu prispieť k tomu, aby sme mladým ľuďom vstupujúcim na trh práce lepšie a profesionálnejšie pomohli zorientovať sa v naplnení životného smerovania.

V jednotlivých krajinách navštívime príklady dobrej praxe, kde sa chceme bližšie zoznámiť a vzájomne  inšpirovať s aktivitami, ktoré zúčastnené organizácie realizujú v oblasti práce s nezamestnanými.

Súčasťou projektu sú tri medzinárodné stretnutia  partnerov v Rumunsku, Chorvátsku a na Slovensku. Výstupom projektu bude brožúra príkladov dobrej praxe z jednotlivých krajín a metodika jednotlivých tréningov pracovníkov s mládežou. Brožúra bude sprostredkovaná širokej verejnosti elektronicky na webových stránkach zapojených organizácii ako aj v tlačenej forme.

DONOR
Projek je podporený Európskou úniou v rámci programu Erasmus+

PARTNERI
Association for Counseling and Support - Rumusnko
Carpe Diem - Chorvátsko

DOBA TRVANIA PROJEKTU
August 2015 - Apríl 2016

img