Khan Academy

Khan Academy

Inšpirácia

Slovenský online priestor zatiaľ obsahuje pomerne málo ľahko dostupných a kvalitných študijných materiálov, ktoré by bezplatne pomáhali učiteľom a rodičom pri výučbe žiakov základných škôl I. a II. stupňa. Naším zámerom je preto obohatiť online výučbové materiály využívané na Slovensku prekladmi a lokalizáciou kvalitných študijných videí a materiálov Khan Academy, svetového vzdelávacieho portálu. 


Vybrali sme 600 vzdelávacích videí, ktoré zohľadňujú školskú metodiku a vhodným spôsobom dopĺňajú povinné učebné osnovy predmetov slovenských základných škôl. Videá z portálu khanacademy.org preložené a lokalizované z anglického do slovenského jazyka sa venujú vybraným tematickým okruhom z matematiky, dejepisu, hudobnej výchovy, dejín umenia, ekonómie, ako aj osobnému rozvoju a ďalším témam. 


Ku videám sú zároveň priložené dokumenty s úlohami, cvičeniami a článkami na precvičenie vysvetleného učiva a využitie nových vedomostí, ktoré žiak z videa získava. 


Po obsahovej stránke prešli preložené videá kontrolou korektorom a zároveň učiteľmi ZŠ Ľudmily Podjavorinskej 1, Luník IX, Košice. 


Videá budú postupne zverejňované na kanáli youtube.com od 01.02.2021 do 31.03.2021. Aj vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu sa na videách bude pracovať v domácom prostredí z miest - Bratislava, Liptovský Mikuláš, Poprad, Trstená, Košice a i.


Prístup k videám bude pre žiakov, učiteľov aj rodičov bezplatný a neobmedzený. Učitelia tak dostanú príležitosť rozšíriť prezenčnú alebo online výučbu svojich žiakov o nové vzdelávacie materiály. Rovnako sú videá spolu s cvičeniami vhodné aj na domácu výučbu a ich cieľom je pomôcť rodičom pri domácom vzdelávaní.