LarXperience – strategické partnerstvo

LarXperience – strategické partnerstvo

Inšpirácia

Projektové obdobie:                           1.9.2017 – 31.8.2020


Zapojené organizácie:                        
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Slovensko (príjemca grantu)

                                                           Trendum, o.p.s. Česká republika (partner)

                                                           MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus, Estónsko (partner)

 


Projekt strategického partnerstva je realizovaný v spolupráci troch partnerov: dvoch neziskových organizácií zo Slovenska a z Českej republiky a základnej školy z Estónska.  


Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom využitia larpov ako vzdelávacej metódy formovať postoje mladých ľudí, predovšetkým v oblasti tolerancie k odlišnostiam a v oblasti rozhodovania o dôležitých otázkach ich životov a nesenia dôsledkov ich rozhodnutí.


Čiastkové ciele projektu:

 • Zviditeľniť larpy ako metódu vzdelávania, ktorá je použiteľná v neformálnom aj formálnom vzdelávaní.
 • Rozvíjať kritické myslenie mladých ľudí.
 • Naučiť mladých pozerať sa na rôzne problematické situácie očami druhého.
 • Podporiť upevňovanie postojov mladých ľudí prostredníctvom kontinuálnej práce s konkrétnym zážitkom z larpu ako s prostriedkom sebarozvoja .
 • Zvýšiť dopad aktivít mládežníckych organizáciía škôl na formovanie postojov mladých.


V projekte budú vytvorené nasledujúce intelektuálne výstupy:

 1. Metodológia merania postojov mladých ľudí


Aby sme mohli preukázať, že larpy naozaj menia postoje mladých ľudí, potrebujeme vytvoriť metodológiu, ktorá bude schopná ich postoje odmerať pred tým, než sa zúčastnia larpu, ako aj po jeho absolvovaní.


Vytvoríme dotazníky, ktoré budú slúžiť pre identifikáciu vstupnej úrovne účastníkov v rámci jednotlivých tém, ako aj pre identifikáciu ich posunu po absolvovaní programov. Dotazníky odskúšame v rámci druhého výstupu tohto projektu – tvorba larpov. Zároveň budeme dotazníky testovať aj na skupinách, ktoré vzdelávaním neprejdú, aby bolo evidentné, že sa postoje mladých zmenili po absolvovaní programov. K dotazníkom vydáme aj metodický materiál, ako s nimi pri jednotlivých programoch pracovať.

 1. Larpy


Hlavným výstupom tohto projektu je vytvorenie ôsmich larpov s aktuálnou tématikou situácie v našich spoločnostiach, ako aj s aktuálnymi témami, ktoré riešia mladí ľudia v našich krajinách. Tematicky budú larpy orientované do štyroch okruhov:

 1. Rozhodovanie – prvý okruh bude zameraný na rozhodovanie v náročných životných situáciách a na preberanie zodpovednosti za tieto rozhodnutia.
 2. Dôsledky – druhý okruh bude postavený na dôsledkoch, ktoré naše rozhodnutia a správanie prinášajú.
 3. Odlišnosti – tretí okruh bude zameraný na rozvoj tolerancie a väčšieho pochopenia odlišnosti druhých ľudí.
 4. Ideológia – posledný okruh bude zameraný na ideológie, ktoré vedú k extrémizmom.


V každom okruhu vytvoríme dva larpy, adaptujeme ich na neformálne aj formálne vzdelávanie, a otestujeme ich na skupinách mladých ľudí.


Ak budú larpy hotové, začneme pracovať na nadväzujúce zážitkové aktivity pre každý larp, ktoré budú zážitok z larpu ďalej rozvíjať.

 1. Metodológia formovania postojov mladých ľudí v neformálnom aj formálnom vzdelávaní


Ako posledný výstup spracujeme komplexnú metodológiu formovania postojov. Prvá časť sa bude venovať vymedzeniu postojov ako aj metód ich rozvíjania. Ďalšia časť bude zameraná na larp ako metódu vzdelávania a bude obsahovať základné princípy využitia larpov vo vzdelávaní, spôsoby uvádzania hier, zásady psychickej bezpečnosti hráčov, a proces tvorby a vedenia reflexií. Posledná časť metodiky bude zameraná na nadväzujúce aktivity, ktoré trvalejšie formujú postoje.Diseminácia projektu:


Diseminačná larpová konferencia pre pracovníkov s mládežou a pedagógov


V rámci šírenia výsledkov projektu plánujeme v každej zapojenej krajine zrealizovať konferencie, na ktorých bude cieľová skupina mať možnosť si larpy vyskúšať, pretože konkrétny zážitok z larpu im dá oveľa viac ako iba rozprávanie o tom, ako larpy fungujú. Na konferencii budú aj workshopy na témy súvisiace s projektom, napríklad ďalšie využitie larpov, uvádzanie hier, práca so zážitkom, extrémistické postoje mladých ľudí a pod.Školiace aktivity:


Školenie Larp ako metóda vzdelávania


Školiaci kurz sa bude konať na Slovensku a bude určený pre pedagogických pracovníkov a pracovníkov s mládežou zo zapojených krajín.


Hlavným cieľom školenia je predstaviť účastníkom larpy ako vzdelávaciu metódu a naučiť ich využívať pre formovanie postojov mladých ľudí v prostredí formálneho aj neformálneho vzdelávania.


Program bude postavený tak, aby sa účastníci zoznámili s celou šírkou problematiky, od formovania postojov až po konkrétne larpy.


Celkom sa školenia zúčastní 30 účastníkov, desať za každú zapojenú krajinu, z toho 5 pedagógov a 5 pracovníkov s mládežou.


Účastníci budú po celú dobu pracovať v medzinárodných skupinkách a bude vytvorený aj priestor pre zdieľanie ich skúseností a dobrej praxe.

Viac si môžete prečítať TU : 

http://www.ozviac.sk/blog/larp-nie-je-iba-hra

http://www.ozviac.sk/blog/konferencia-o-praci-v-triedach