Let’s grow together

Let’s grow together

Inšpirácia

Náš projekt vychádzal z potreby rozvíjať a posilňovať multikultúrne cítenie obyvateľov regiónu Orava, predovšetkým mladých ľudí, prostredníctvom ich osobného kontaktu s mladými dobrovoľníkmi zo zahraničia. Zároveň sme chceli mladým dobrovoľníkom umožniť získať nové skúsenosti a rozvíjať ich kompetencie.

Hlavným cieľom tohto projektu bolo umožniť mladým ľuďom zo zahraničia nájsť svoje budúce

smerovanie prostredníctvom dobrovoľníckej služby a rozvíjať ich kompetencie pre úspešný vstup na trh práce.

Projekt mal nastavené tieto špecifické ciele:

Prepájať ľudí z miestnej komunity so zahraničnými dobrovoľníkmi a zvyšovať tak ich vzájomnú

toleranciu k odlišnostiam.

Motivovať mladých ľudí nášho regiónu k zapájaniu sa do dobrovoľníctva a do zahraničných mobilít.

Naučiť dobrovoľníkov využívať koncept neformálneho vzdelávania pre svoj vlastný sebarozvoj aj pre rozvoj cieľových skupín, s ktorými budú pracovať.

Umožniť dobrovoľníkom pracovať v neziskovej organizácii a objaviť tak výhody neziskového

sektora.

Posilňovať multikulturné cítenie ľudí z miestnej komunity a búrať ich bariéry v kontakte s ľuďmi z iných kultúr.

V rámci projektu sme hosťovali v našej organizácii sedem dobrovoľníkov z Portugalska, Maďarska, Grécka, Talianska, Francúzska a Turecka. Hlavné ťažisko ich činnosti bola práca s miestnou komunitou a pomoc s bežnými činnosťami našej organizácie. Dobrovoľnícke činnosti prebiehali od 15.10.2018 do 31.7.2020. Činnosti dobrovoľníkov boli rozdelené tématicky podľa našich programov: dobrovoľníci boli zapojení do aktivít Komunitného centra Sinaj, do činností Europe direct centre a do aktivít Oravského centra mládeže.

 

V projekte sme hosťovali týchto dobrovoľníkov:

Áron Ecsenyi, Maďarsko, 10/2018 – 04/2019

Jansil Silva, Portugalsko, 11/2018 – 11/2019

Fanis Bampaloukas, Grécko, 12/2018 – 05/2019

Samia Zenasni, Francúzsko, 10/2019 – 07/2020

Michele Vivalda, Taliansko, 10/2019 – 05/2020

Bérénice Kouamela, Francúzsko, 01 – 05/2020

Pelin Alacam, Turecko, 01 – 04/2020

 

Príbeh nášho dobrovoľníka Jansila si môžete prečítať v tomto článku:

http://www.ozviac.sk/blog/pribeh-jejeea-na-orave

 

Obdobie trvania projektu: 08/2018 – 07/2020