Letná larpová škola

Letná larpová škola

Inšpirácia

Letná larpová škola pomohla deťom znovuobjaviť motiváciu k učeniu a dohnať učivo, ktoré zameškali z dôvodu dištančného vzdelávania.

Naším cieľom bolo vytvoriť a zrealizovať 2 behy letnej larpovej školy a podporiť žiakov 8. ročníkov základných škôl pri nástupe do posledného ročníka. Zamerali sme sa najmä na žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby získali novú motiváciu učiť sa.

Žiaci gamifikovaným spôsobom vstúpili do príbehu osídľovania a opakovali si učivo, ktoré sa preberalo počas distančného vzdelávania na základných predmetoch: matematike, slovenskom jazyku a anglickom jazyku. V rámci vyučovania zbierali výhody, ktoré následne využívali pri hre a rozvíjaní svojich postáv.

Týmto spôsobom realizácia letnej larpovej školy zabezpečila, aby žiaci po nástupe do školy nezaostávali za svojimi spolužiakmi a aby sa znížili rozdiely medzi tými, ktorí distančné vzdelávanie zvládali a tými, ktorým táto forma vzdelávania priniesla nemalé ťažkosti. 

 

Neostali sme len pri vedomostiach. Práve naopak, žiakom sme vytvorili bezpečný priestor na rozvoj mäkkých zručností, ktoré v období korony nevyužívali, ako napríklad priamu komunikáciu, riešenie konfliktov, prezentovanie a plánovanie.

 

Výsledkom letnej larpovej školy, teda nebola len zvýšená motivácia učiť sa, ale aj obnova schopnosti vytvárať sociálne kontakty, spolupracovať v tíme a uvedomenie si dôležitosti vzťahov v rámci triedneho kolektívu.  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vďaka tomu zažili väčšiu podporu vo vzdelávaní nielen zo strany učiteľov, ale aj od rovesníkov, čím sa odbúravali časom vytvorené bariéry.

 

 

Prvý beh: 16. - 20. 8. 2021, Trstená, 20 účastníkov

Druhý beh: 6. – 10. 9. 2021, Poprad, 22 účastníkov