Projekt mentálne zdravie mladých ako výzva

Projekt mentálne zdravie mladých ako výzva

Inšpirácia

Hlavným cieľom tohto nášho projektu bolo podporiť zdravý́́ životný́́ štýl mladých ľudí v kontexte ich mentálneho zdravia, aby boli schopní zdravo myslieť, cítiť a zvládať svoje emócie. Naším zámerom bolo otvoriť túto tému s mladými ľuďmi aj s pracovníkmi s mládežou, identifikovať potreby obidvoch cieľových skupín a vytvoriť programy, ktoré pomôžu mladým lepšie zvládať svoje emócie a budovať mentálnu rezilíenciu. 

V projekte sme realizovali tieto aktivity:

  1. Prieskum medzi pracovníkmi s mládežou. V projekte sme zrealizovali dva prieskumy, aby sme boli schopní pomenovať, aké ďalšie témy je potrebné v téme mentálneho zdravia riešiť, aký je súčasný́ stav a porovnať situáciu pracovníkov s mládežou na vidieku, v malom meste a vo veľkomeste. Prvý prieskum sme zamerali na pracovníkov s mládežou, čo pre nich znamená mentálne zdravie, či ho sami u seba riešia, či ho podporujú u mladých ľudí a aké sú ich potreby v tejto téme. Do prieskumu sa zapojilo 56 respondentov. Druhým prieskumom bol prieskum medzi mladými ľuďmi a chceli sme zistiť, ako sú na tom s mentálnym zdravím, čo je ich najväčší problém v tejto oblasti, s kým sa o týchto témach rozprávajú a aké sú ich potreby v tejto téme. Prieskum sme realizovali dotazníkovou formou – 188 respondentov – a 4 fokusovými skupinami.  
  2. Tvorba metodiky pre pracovníkov s mládežou – pre pracovníkov s mládežou sme vytvorili metodiku, ako pracovať v téme mentálneho zdravia na jeho upevňovanie a ako mladým pomôcť zvládať svoje emócie, aby nedeterminovali ich prežívanie v deštruktívnom smere. Metodika obsahuje výsledky prieskumov, odporúčania, ako budovať mentálne bezpečné prostredie pre zdravý emočný vývoj mladých ľudí, a sériu aktivít na posilňovanie mentálneho zdravia a prácu s emóciami, ktoré môžu pracovníci s mládežou použiť v neformálnom aj formálnom vzdelávaní. Ako inováciu sme v rámci tvorby metodiky vytvorili 2 vzdelávacie escape roomy v týchto témach: 1. Escape štúdio je escaperoom v ktorom sa účastníci ocitnú v roli pracovníkov vo filmovom štúdiu. Cieľom tohto escape roomu je sprostredkovať účastníkom zážitok vzťahu založenom na dôvere, aby boli schopní si uvedomiť miesto dôvery vo vzťahu a uvedomiť si, čo im prípadne bráni požiadať o pomoc. 2. Témou druhej escape room je dôležitosť autenticity a mentálnej odolnosti mladých ľudí. Účastník si vyskúša odolávať tlaku rovesníkov v súlade so svojimi hodnotami (autentickosť vs. tlak rovesníkov). 

Vytvorili sme aj zážitkový́ program pre mladých ľudí v dĺžke trvania 3 dni, aby dokázali pomenovávať svoje emócie a naučili sa ich efektívne zvládať. Cieľom tohto programu bolo pomôcť mladým ľuďom rozoznávať emócie ako dôležitý zdroj informácií o nich a o svete. 

  1. Školenie pre pracovníkov s mládežou – pre pracovníkov s mládežou sme zrealizovali dve školenia. Prvé bolo na tému práca s mentálnym zdravím mladých ľudí. Školenie obsahovalo bloky o tvorbe bezpečného prostredia v kontexte zdravého emocionálneho vývinu mladých ľudí, aj konkrétne aktivity, ako s mladými pracovať.  Druhé školenie bolo akreditované školenie na tému sprevádzanie mladých ľudí, aby pracovníci s mládežou vedeli individuálne s mladými pracovať a sprevádzať ich v bežných aj v náročných situáciách ich životov. 
  2. Poradenstvo pre pracovníkov s mládežou – ako podporu pracovníkov s mládežou sme zaistili odborníka – klinického psychológa a psychoterapeuta, ktorý pracovníkom s mládežou radil so špecifickými situáciami, ktoré v téme mentálneho zdravia s mladými ľuďmi riešia. 

 

Viac si o projekte môžete prečítať v týchto článkoch:

http://www.ozviac.sk/blog/mentalne-zdravie-novy-zaciatok

http://www.ozviac.sk/blog/ponuka-pre-pracovnikov-s-mladezou

http://www.ozviac.sk/blog/s-mladymi-sme-otvarali-temu-mentalneho-zdravia

http://www.ozviac.sk/blog/emocna-zrelost-v-pristupe-k-mladymi

http://www.ozviac.sk/blog/ako-efektivne-komunikovat-a-zvladat-emocie

 

Obdobie trvania projektu: 07 – 12/2019