Zmeň svoj postoj

Zmeň svoj postoj

Inšpirácia

Pri príprave tohoto projektu sme vychádzali z reality nášho regiónu, kedy dlhodobo v práci s cieľovou skupinou mladých ľudí vnímame vysokú toleranciu k alkoholu, pretože na vidieku je „normálne,“ že na všetkých akciách sa pije alkohol a zároveň sa alkohol aj ponúka účastníkom akcií často bez obmedzenia veku. Zvlášť na vidieku, kde je závislosť na alkohole bežným javom, sa často stretávame s tým, že sa mladistvým alkohol podáva dokonca aj na rodinných oslavách prostredníctvom rodičov, ktorí si neuvedomujú dôsledky tejto skúsenosti s alkoholom už v nízkom veku. Pre mladých je konzumácia alkoholu súčasťou životného štýlu, je pre nich normálne, že bez alkoholu sa nedokážu zabávať a že všetky ich akcie sú s konzumáciou alkoholu spojené.

 

Hlavným cieľom tohoto projektu bolo prostredníctvom programov zážitkovej pedagogiky a inovatívnych preventívnych prístupov posilniť prevenciu vzniku alkoholovej a drogovej závislosti u mladých ľudí z vidieka.

 

Pre naplnenie nášho cieľa sme realizovali nasledujúce aktivity:

 

Kampaň o následkoch nadmerného zneužívania alkoholu a znižovaní tolerancie ku konzumácii alkoholu u neplnoletých.

 

Naším zámerom bolo zrealizovať dlhodobú kampaň, ktorá sa bude skladať z niekoľkých aktivít, a prostredníctvom nej vniesť túto tému do nášho regiónu, a osloviť tak cieľové skupiny, ktorých sa dotýka. Hlavnou výpovednou hodnotou kampane bolo posolstvo pre mladých ľudí, aj pre rodičov a verejnosť, aby rešpektovali zákon a nekonzumovali alkohol, keď nie sú plnoletí alebo aby ho neponúkali neplnoletým. Kampaň mala tieto časti:

 

Súťaž pre základné a stredné školy a neformálne skupiny mladých – od septembra do decembra 2018 sme realizovali súťaž na tému „Alkohol a jeho riziká“.

 

 

Súťaž bola určená pre žiakov 8. a 9. tried základných škôl a študentov stredných škôl, mohli sa prihlásiť jednotlivci, skupiny aj celé triedne kolektívy. Súťaž bola vyhlásená takto:

 

Vytvor návrh na kampaň proti alkoholu v rôznych podobách. Napríklad:

- vytvor grafický návrh na plagát alebo banner,

- namaľuj transparent na mobilnú bicyklovú kampaň,

- natoč video, krátky film či animáciu,

- vytvor pieseň, báseň alebo čokoľvek iné...

 

Do súťaže sa zapojilo 51 študentov, ktorí vytvorili a poslali kreatívne práce  formou plagátu, animácie alebo básne, ktorými vyjadrili svoj pohľad na nadmerné zneužívanie alkoholu a znižovanie tolerancie ku konzumácii alkoholu u neplnoletých. Celkovo sme odmenili 4 víťazov, jedného v kategórii báseň, jedného v kategórii grafický návrh a dvoch v kategórii animácie.

 

Preventívne zážitkové programy pre mladých ľudí – v rámci projektu sme pripravili a zrealizovali preventívne zážitkové programy pre mladých ľudí, ktorí nastupujú do prvého ročníka na strednú školu. V tomto trojdňovom intenzívnom podujatí, si mladí účastníci vyskúšali larp na tému závislostí, na ktorý nadväzovala séria zážitkových hier, zameraných na hlavné témy – rozhodovanie a nesenie dôsledkov, vrátane dôsledkov na skupinu; odolávanie tlaku rovesníckej skupiny a zároveň aj život v klamstve a jeho dôsledky. Mladí ľudia hrali jednotlivé zážitkové hry a po každej hre nasledovala reflexia, ktorá im pomohla uvedomiť si tému, ktorej sa hra týkala, konfrontovať ich s postojmi v ich reálnom živote a revidovať ich na základe zážitku.

 

 

Programy sme realizovali v týchto termínoch

12 – 14.3.2019, Ústie nad Priehradou, Gymnázium Dolný Kubín, 25 študentov.

13 - 22.3.2019, Ústie nad Priehradou, Gymnázium Trstená, 25 študentov.

14 – 27.3.2019, Ústie nad Priehradou, Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín, 25 študentov.

15 – 29.3.2019, Ústie nad Priehradou, Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín, 25 študentov.Mladí ambasadori – V projekte sme vyškolili 8 mladých ambasádorov, ktorých úlohou bolo dostať túto tému do škôl a medzi mladých ľudí. Ako ambasádorov sme oslovili mladých ľudí, s ktorými už pracujeme, a u ktorých už dlhodobo budujeme zdravé postoje. S ambasádormi sme sa  stretávali 1x za mesiac a zorganizovali sme pre nich
5 workshopov, aby boli schopní potom pracovať so svojimi rovesníkmi a presadzovať hlavné myšlienky projektu medzi nimi.

 


Témy workshopov boli tieto:


14.9.2018 - Legislatíva


20.10.2018 - Motivácia


29.11.2018 - Následky drog a alkoholu


18.1.2019 - Odovzdávanie posolstva


12.2.2019 - Komunikácia


Ambasádorov sme potom využívali pri presadzovaní tejto myšlienky medzi mladých rovesníkov, zúčastňovali sa mystery shoppingu a pomáhali aj pri eventoch pre verejnosť a pri presadzovaní pôstnej výzvy medzi svojich rovesníkov.


Presadzovanie zmeny – V rámci presadzovania zmeny postojov verejnosti sme zrealizovali na hornej Orave dva prieskumy, ako veľa je alkohol dostupný pre cieľovú skupinu mladých ľudí pod 18 rokov a aký je ich vzťah k alkoholu.

 

 

Prvý prieskum sme zrealizovali formou mystery shoppingu u predajcov alkoholu – reštauračné zariadenia a obchody, ktoré predávajú alkohol. Prieskum realizovali členovia akčnej skupiny, ktorí boli mladší ako 18 rokov a  zisťovali, či im v reštauračných zariadeniach nalejú alebo či im v obchode predajú alkohol bez overenia ich veku. Mladí celkovo navštívili 15 rôznych obchodov a 10 reštaurácií a barov. Po realizácii mystery shoppingu mali stretnutie s psychológom, ktorý s nimi túto skúsenosť vyhodnotil.


Ako druhý prieskum sme realizovali dotazník pre mladých ľudí vo veku 13 – 19 rokov, ktorý zisťoval ich vzťah k alkoholu ako aj ich skúsenosť s dostupnosťou. Dotazník sme šírili do škôl a do neformálnych skupín prostredníctvom mladých ambasádorov. Dotazník vyplnilo 396 mladých respondentov.

Výsledky prieskumu si môžete stiahnuť tu.

 

Seminár pre koordinátorov prevencie – 20.3.2019 sme zrealizovali seminár pre preventistov základných a stredných škôl nášho regiónu, s cieľom podporiť ich prácu v oblasti primárnej prevencie a jej dopadu na žiakov a študentov, predstaviť im príklady dobrej praxe a zoznámiť ich s novými prístupmi, ktoré v rámci projektu vytvoríme. Naším zámerom bolo ich aj motivovať, aby sa nebáli hľadať inovatívne prístupy a zvyšovali dopad preventívnych aktivít na žiakov a študentov. Seminár bol jednodňový.


Eventy pre verejnosť – v rámci zvýšenia dopadu na verejnosť a otvorenie tejto témy sme zorganizovali 4 eventy pre verejnosť v mestách na Orave – Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Trstená. Hlavným zámerom tejto našej osvety bolo podporiť na verejnosti myšlienku, že alkohol deťom a mladistvým do ruky nepatrí.

Viac si môžete prečítať TU:

http://www.ozviac.sk/blog/sutaz-alkohol-a-jeho-rizika-pozna-svojich-vitazov

http://www.ozviac.sk/blog/respektuj-18

 Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018.