Hľadáme mentorov do nového centra

Hľadáme mentorov do nového centra

Kedy?

24.6.2022

Kde?


2. kolo výberového konaniaV našom regióne Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu otvárame od septembra 2022 Regionálne centrum podpory učiteľov, ktoré bude mať kľúčovú úlohu pri presadzovaní zmien školského systému zhora pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení alebo nových vzdelávacích štandardov.

 

Do tímu hľadáme učiteľov (ZŠ alebo SŠ), budúcich mentorov, ktorí pochádzajú alebo dlhodobo učia v našom regióne a záleží im na kvalitnom vzdelávaní detí a mládeže. Viac informácií k RCPU nájdete na stránkach Ministerstva školstva, Vzdelávanie pre 21. storočie alebo vo videu.

 

Náplň práce: 

 

1. Poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom škôl:

1.1 realizovať individuálne poradenstvo pre PZ a OZ v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia),

1.2 realizovať návštevy vyučovacích hodín PZ a OZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,

1.3 poskytovať spätnú väzbu k pozorovaným edukačným postupom

2. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach formou workshopov, učiacich sa skupín, prednášok, diskusií.

3. Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne.

4. Administratívne úlohy spojené s pracovným miestom spočívajú najmä:

4.1 vo vyplnení pracovného výkazu,

4.2 vo vedení dokumentácie o činnostiach uvedených v bodoch 1-3,

4.3 vo vykonávaní ďalších úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia.

5. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie.

6. Vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach.

 

Predpokladaný rozsah práce mentora

 

 • 50 % úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (2,5 dňa)
 • 50 % úväzku práca pre RCPU (2,5 dňa, 18,7 hodín týždenne, rozdelenie dní podľa dohody s riaditeľom príslušnej školy, v závislosti od nastaveného rozvrhu hodín)
 • V priebehu augusta sa očakáva 5-dňové školenie v téme mentoringu. Účasť na školení je podmienkou vykonávania mentorskej činnosti. (Náklady školenia ako aj strava a ubytovanie budú účastníkom hradené.)

 

Platové podmienky

 • Cena práce /superhrubá mzda min. 1110 EUR/50% úväzok
 • nepriame náklady (doprava, materiál a technické zabezpečenie, ...) bude znášať RCPU

 

Miesto výkonu práce 

 • Sídlo RCPU: Trstená 
 • a podľa potrieb ZŠ regiónu

Kritériá na pozíciu mentora:

a) pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí

 • spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,
 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov


b) osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí

 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov

Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia PZ I. alebo II. stupňa.

Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút,  Indícia, n.o., LEAF, Teach for Slovakia, Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).

Prihlasovanie a Termíny

 

Cez online prihlasovací formulár. Vybraní uchádzači budú pozvaní na online pohovor.

Prihlasovanie do 24.6.2022

Pozvánka vybraných uchádzačov na online pohovory 25.6.2022

Online pohovory 28.6.2022

Výsledky výberového procesu po 30.6.2022

 

„Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.“

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie