Academy of dialogue

Academy of dialogue

Jedným z hlavných problémov, s ktorým sa v rámci práce s mládežou, ale aj formálneho vzdelávania v našom regióne stretávame, je, že miera participácie mladých ľudí na plánovaní a realizácii akýchkoľvek zmien či aktivít je veľmi nízka. Aj keď mládežnícke organizácie alebo školy veľmi často hovoria o potrebe mladých ľudí, realita je taká, že väčšinou riaditelia škôl alebo pracovníci s mládežou vo svojich organizáciách využívajú svoju právomoc na prípravu zmien bez toho, aby sa pýtali cieľovej skupiny a mladí ľudia len získavajú informácie o tom, čo sa chystá zmeniť alebo čo sa bude robiť. Mladých ľudí v našom regióne vedie k pasivite, že nechcú vstúpiť do dialógu a často sa boja prejaviť svoj názor, pretože si neveria, že môžu niečo ovplyvniť.

 

Naším cieľom je vytvoriť Akadémiu dialógu, aby sme naučili pracovníkov s mládežou a pedagógov rozumne využívať svoju autoritu a podporili mladých ľudí pri vstupe do dialógu a vyjadrovaní svojho názoru v súvislosti so zmenami, ktoré musia v práci s mládežou a vo formálnom vzdelávaní nastať. Keďže je náš región vidiecky a mladí ľudia nemajú veľa možností na sebarozvoj, chceli by sme ich povzbudiť, aby prestali byť pasívni a začali byť aktívni aspoň v školách alebo v mládežníckych organizáciách. Pracovníci s mládežou a učitelia sa naučia aktívne podporovať mladých ľudí pri hľadaní zdravého vzťahu k autoritám bez toho, aby sa báli vyjadriť svoj názor. 

 

V projekte vytvoríme a zrealizujeme dlhodobý vzdelávací program pre učiteľov a pracovníkov s mládežou v téme konštruktívneho dialógu, riešenia konfliktov a využitia autority, aby dokázali vo svojej organizácii pripraviť zdravé prostredie pre realizáciu zmien so zapojením mladých ľudí. Prvá časť bude pozostávať zo školiaceho kurzu pre pracovníkov s mládežou a učiteľov, kde sa naučia konkrétne metódy, ako budovať kultúru dialógu, riešiť konflikty a rozumne využívať svoju autoritu. 

Pre mladých ľudí vytvoríme 6-mesačný zážitkový program na báze larpov, ktoré otvoria témy konfliktov, dialógov a vzťahu k autoritám s cieľom zmeniť prostredie v školách a mládežníckych organizáciách. Pracovníci s mládežou a učitelia implementujú tento program do svojho prostredia s našou mentorskou podporou.

 

Obdobie trvania projektu: 10/2021 – 11/2022