Europe Direct Trstená 2018 - 2020

Europe Direct Trstená 2018 - 2020

V rokoch 2018 – 2020 sme prevádzkovali informačné centrum Europe direct Trstená, ktorého poslaním bolo priblížiť Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom nášho regiónu a zapojiť ich do európskych tém. 

 

V priebehu troch rokov sme sa zameriavali na napĺňanie týchto cieľov:

 

- Priniesť do regiónu základné informácie o EÚ, jej fungovaní, štruktúre, možnostiach a jej politikách.

- Podporiť pozitívne vnímanie EU a zvýšiť povedomie o európskom občianstve.

- Prostredníctvom cielených komunikačných nástrojov osloviť čo najširšiu cieľovú skupinu na miestnej a regionálnej úrovni.

- Vytvoriť priestor pre dialógy občanov so zástupcami Európskej únie a zisťovať ich postoje k európskym témam s cieľom zvyšovať ich povedomie a hľadať spoločné riešenia na najaktuálnejšie problémy, ktorými ľudia nášho regiónu žijú. 

- Približovať ľuďom regiónu relevantné informácie o dianí v Európskej únii, či už o aktuálnom dianí alebo aktuálnych ponukách zo strany Európskej únie, a zvyšovať ich záujem o európsky priestor.

- Motivovať ľudí nášho regiónu, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu. 

- Poukázať na dôležitosť slovenského začlenenia do EÚ a význam pôsobenia slovenských europoslancov v Európskom parlamente spôsobom im zrozumiteľným v prepojení na voľby do Európskeho parlamentu. 

- Predstaviť občanom nášho regiónu fungovanie Európskeho parlamentu a  Európskej komisie, priblížiť a oživiť históriu vzniku EÚ, jej základných princípov a cieľov. 

- Posilniť multikultúrne cítenie ľudí nášho regiónu a búrať ich predsudky voči ostatným krajinám Európskej únie. 

- Zvyšovať kritické myslenie ľudí nášho regiónu ako jeden z prostriedkov boja proti populizmu, ktorý zvyšuje strach ľudí a vyvoláva protieurópske postoje. 

- Vytvárať priestor na odbornú diskusiu o témach, ktoré sú aktuálne v dianí EÚ a dotýkajú sa života ľudí v regióne, a tak búrať predsudky a pomáhať formovať si osobný postoj na základe pravdivých informácií 

- Budovať pozitívny postoj ľudí nášho regiónu k demokracii ako k dôležitej priorite Európskej únie. 

 

Činnosť centra bola rozdelená do týchto základných oblastí:

 

Informačný servis – poskytovanie informácií o záležitostiach a činnostiach Európskej únie, šírenie informačných materiálov, správa webovej stránky, informácie o možnostiach, ktoré občania majú v Európskej únii – cestovanie,  práca, štúdium, stáže, neformálne vzdelávanie apod. 

Poradenstvo – zodpovedanie dotazov občanov z rôznych oblastí týkajúcich sa Európskej únie. 

Prieskumy – realizácia prieskumov verejnosti na európske témy a prieskumov týkajúcich sa vzťahu verejnosti k Európskej únii. Výsledky prieskumov slúžili ako východisko pre organizovanie podujatí v rámci osvetovej činnosti. 

 

Osvetová činnosť na rôzne európske témy

prednášky – pre školy aj pre verejnosť na aktuálne európske témy, 

diskusie – so zástupcami európskeho parlamentu či zastúpenia EK na Slovensku alebo inými relevantnými osobnosťami s cieľom otvoriť európske témy širokej verejnosti, lepšie porozumenie procesu tvorby európskych politík,

výstavy – významné európske udalosti a témy, významní ľudia, prezentácia mladých umelcov, 

koncerty – prezentácia európskej hudby,

jazykové workshopy – pre širokú verejnosť, anglický jazyk a ďalšie európske jazyky,

informačné semináre – o projektových výzvach, o možnostiach práce či štúdia,

podujatia pre verejnosť – tématické Európske dni v každej obci na Orave ako aj v školách.

 

Publikačná činnosť – vydávanie publikácii a vzdelávacích materiálov ohľadom Európskej únie, vlastných alebo vytlačených z webového sídla kníhkupectva EU Bookshop, a jej šírenie. Súčasťou publikačnej činnosti bola aj študovňa, kde si mohli záujemcovia priamo v centre študovať vybrané publikácie či informačné zdroje z internetu. 

Partnerstvo v projektoch s EU tematikou – podpora projektov, ponúka partnerstvá u vzdelávacích či kultúrnych projektov s európskou tématikou.

Stáže a dobrovoľníctvo – ponuka pracovných stáží pre študentov a dobrovoľníckych príležitostí v rámci European Solidarity Corps. 

 

 

Bližšie informácie o podujatiach Europe direct Trstená nájdete na týchto webových stránkach:

https://europedirecttrstena.ozviac.sk