Future online

Future online

Hlavným cieľom nášho projektu je implementovať online virtuálne nástroje a posilniť tak možnosti škôl poskytovať vysokokvalitné inkluzívne digitálne vzdelávanie.

 

Špecifické ciele:

Priniesť inovatívny nástroj založený na virtuálnej realite pre podporu učiteľov pri využívaní digitálnych technológií v online vzdelávaní.

Rozvíjať digitálne kompetencie 21. storočia u cieľovej skupiny študentov a učiteľov.

Pomôcť učiteľom zmeniť ich prístup k príprave online vyučovania.

Podporovať motiváciu študentov k účasti na dištančnom vzdelávaní a zvyšovať dopad tejto formy vzdelávania na túto cieľovú skupinu.

Podporovať inkluzívny prístup k študentom so špeciálnymi potrebami.

Podporovať mentálne zdravie žiakov a pomáhať im pri prekonávaní osobných ťažkostí, ktoré majú negatívny vplyv na ich prospech v škole.

Posilniť medzisektorovú spoluprácu škôl, poskytovateľov digitálnych technológií a mimovládnych organizácií s cieľom nájsť dlhodobé riešenie, ktoré školám pomôže poskytovať vysoko kvalitné online vzdelávanie v dlhodobej perspektíve. 

 

Pre naplnenie týchto cieľov vyvinieme unikátny online nástroj, ktorý budú využívať učitelia aj študenti. Riešenie bude založené na prehliadači 3D virtuálneho vzdelávacieho prostredia, ktoré je zamerané na rozvoj digitálnych zručností žiakov, študentov a učiteľov. 

 

Intelektuálne výstupy:

 

O1 Virtuálna školská trieda: 

Bude sa jednať o online 3D priestor, kde sa budú môcť učitelia stretávať so svojimi žiakmi v rámci vyučovania. Budú si môcť navrhnúť vlastnú triedu s rôznymi interaktívnymi možnosťami nahrávanie videí alebo dokumentov priamo na stenu virtuálnej triedy, takže učitelia a študenti k nim budú mať priamy prístup. K dispozícii bude aj interný komunikačný systém cez videohovory a chat.

 

O2 Virtuálny priestor pre učiteľov

Chceme pomôcť učiteľom vytvárať kvalitný vzdelávací obsah pre svojich študentov. Súčasťou našej virtuálnej technológie bude „otvorená miestnosť pre učiteľov“. Pre túto otvorenú miestnosť navrhneme dva interaktívne e-learningové kurzy. Prvý bude zameraný na využívanie digitálnych nástrojov pre 21. storočie, ktoré učitelia môžu využívať pre výučbu. Druhý e-learning bude zameraný na vytvorený kvalitný vzdelávací obsah. Učitelia sa naučia, ako podporovať svojich žiakov s využitím online technológií, aj keď vyučovanie už nebude dištančné.

 

O3 Virtuálna trieda mentálneho zdravia: 

Vybudujeme jednu plne vybavenú vzdelávaciu miestnosť pre učiteľov a študentov so zameraním na mentálne zdravie. K dispozícii budú štyri rôzne miestnosti a každá miestnosť bude zameraná na iný aspekt duševného zdravia – zvládanie stresu, budovanie psychickej odolnosti, prekonávanie strachu a úzkosti, riešenie problémov. Pre každú túto miestnosť vytvoríme učebný obsah, ktorý môžu študenti a učitelia využívať – videá, interaktívne dokumenty, online pracovné listy atď. Miestnosť môže slúžiť učiteľom ako príklad dobrej praxe, ako môže online vzdelávanie vyzerať, a môžu tam nájsť inšpiráciu, ako si nadesignovať vlastné vyučovacie hodiny.

 

Multiplikačné aktivity

 

1. Workshop pre učiteľov a riaditeľov škôl

Pre šírenie výsledkov projektu by sme chceli zorganizovať vzdelávací workshop pre učiteľov, riaditeľov škôl a ďalších relevantných stakeholderov s hlavným cieľom predstaviť im všetky intelektuálne výstupy a motivovať ich, aby ich začali využívať. 

Predstavíme im všetky tri nástroje, ukážeme im ich funkcie a možnosti a zoznámime ich aj so základným procesom tvorby vzdelávacieho obsahu, ktorý môže byť pre žiakov zaujímavý a prínosný. 

 

2. Záverečná konferencia o digitálnom vzdelávaní pre 21. storočie

 

Pre ďalšie šírenie výsledkov projektu chceme zorganizovať konferenciu pre učiteľov a riaditeľov škôl v každej zapojenej krajine. Na konferencii chceme nielen prezentovať výstupy projektu, ale aj otvoriť tému digitálneho vzdelávania pre 21. storočie. Konferencia bude obsahovať príspevky odborníkov v téme digitálneho vzdelávania a zároveň aj prezentáciu výstupov projektu. Učitelia budú môcť zažiť rôzne inšpiratívne prístupy a metódy, ktoré možno použiť v online vzdelávaní. Predstavíme im tiež oba e-learningy a budeme ich motivovať, aby sa do nich zapojili. Nebudú chýbať ani príklady dobrej praxe z implementácie výstupov projektu. 

Hlavným cieľom konferencie je povzbudiť učiteľov a riaditeľov škôl, aby začali využívať online technológie vo svojej každodennej výučbe.

 

Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity:
Študijná návšteva Fínska

 

Hlavným cieľom tejto mobility je navštíviť príklady dobrej praxe vo Fínsku s cieľom získať nové metódy, ako využiť online technológie v každodennej výučbe.

Študijná návšteva bude trvať 6 dní a bude pozostávať z týchto častí:

1.deň: Návšteva Finpeda s cieľom vidieť rôzne inovácie a virtuálne technológie, ktoré používajú vo vzdelávaní v rôznych krajinách. Súčasťou bude aj prezentácia a diskusia o školskom systéme vo Fínsku. 

 

2. – 5. deň: každý deň navštívime jednu základnú alebo strednú školu, aby sme videli príklady online vzdelávania priamo v praxi. Počas pobytu v školách sa zoznámime s metódami, ktoré škola používa pre svojich žiakov, budeme priamo prítomní v rôznych triedach, aby sme videli, ako učitelia pracujú s triedami pomocou online technológií, budeme diskutovať s učiteľmi a riaditeľmi o metódach, ktoré uvidíme, aby sme lepšie porozumeli metodológii a zameriame sa aj na proces implementácie týchto nástrojov do vyučovacích procesov. Osobitnú pozornosť budeme venovať aj žiakom so špeciálnymi potrebami a spôsobu podpory zo strany škôl.

6. deň: Každý účastník si pripraví plán implementácie nových prístupov k učebným procesom pre svoju školu alebo triedu. 

 

Partneri projektu:

Finpeda, Fínsko

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově, Česká republika

 

Obdobie trvania projektu: 05/2021 – 04/2023