Get closer

Get closer

Náš projekt vychádza z potreby hľadať nové inovatívne spôsoby, ako komunikovať, keďže sa mení doba, menia sa spôsoby komunikácie mladých ľudí aj ich slovník. Mládežnícke organizácie často vidia veľké medzery v komunikácii s mladými ľuďmi.

Aj keď ponúkajú kvalitné programy, často majú pocit, že robia pre to všetko, ale mladí jednoducho nemajú záujem. Rovnako nevedia postaviť svoje programy na konkrétnej myšlienke, ktorú chcú komunikovať a ktorá je kľúčovým posolstvom ich práce, a to nielen vo vzťahu k svojim cieľovým skupinám, ale aj vo vzťahu k donorom, firmám a darcom.

 

Hlavným cieľom tohto nášho projektu je pomôcť mládežníckym organizáciám zvýšiť dosah ich komunikačných kampaní na ich cieľové skupiny a naučiť ich využívať inovatívne metódy, ako oslovovať cieľové skupiny a komunikovať svoje hlavné myšlienky a vízie.

 

Aby sme boli schopní efektívne naplniť projektové ciele, projekt je koncipovaný́ ako dve nadväzujúce mobility – školiace kurzy.

Každého školiaceho kurzu sa zúčastní 30 účastníkov – pracovníkov s mládežou zo Slovenska, Českej republiky, Talianska, Grécka, Malty, Lotyšska, Francúzska, Portugalska a Španielska. Obidva školiace kurzy budú na Slovensku. 

 

1. školiaci kurz: Tvorba komunikačných kampaní. 

 

Naším zámerom je, aby tento tréning bol naozaj praktický, preto budú účastníci celú dobu pracovať v medzinárodných tímoch a budú tvoriť konkrétnu kampaň na zadanie,

ktoré dopredu dostanú.

Naučíme ich vytvárať hlavné komunikačné posolstvá ich aktivít tak, aby boli v súlade s ich víziami a stratégiami. Nastavia si ciele a základné kroky svojej komunikačnej kampane a stanovia si kroky, ktoré zrealizujú priamo s mladými ľuďmi. 


2. školiaci kurz: Komunikácia s cieľovými skupinami.
  

Cieľom tohto kurzu je ukázať účastníkom, ako sa postupne zlepšovať v komunikácii tak, aby boli svojím cieľovým skupinám naozaj blízko. Školenie vychádza z potreby naučiť sa vyhodnocovať svoje komunikačné kampane a rovnako aj naučiť sa využívať nové trendové metódy v rámci komunikačných kampaní. 

Naším zámerom v tomto školení je ukázať účastníkom, ako je dôležité hodnotenie komunikačných aktivít a využívanie výsledkov tohto hodnotenia v ďalšom plánovaní komunikácie tak, aby sa stala naozaj cielenou. 

 

Partneri projektu:

Plán B, z.s., Česká republika

Zak Malta

Praxis, Grécko

AC Volere Volare, Taliansko

Promesas, Španielsko

Young Folks LV, Lotyšsko

Pistes Solidaires, Francúzsko

Proatlantico, Portugalsko

 

Obdobie trvania projektu: 02/2020 – 12/2022