Get in touch

Get in touch

 

Projekt bol zložený z troch na seba nadväzujúcich mobilít. Projektu sa zúčastnili pracovníci s mládežou a mladí z partnerských organizácií z Česka, Lotyšska, Litvy, Estónska, Malty a Slovinska.

 

Projekt začnal školiacim kurzom v Bratislave, ktorého hlavnou úlohou bolo zmeniť myslenie pracovníkov s mládežou a ukázať im, že design ich aktivít nemôže začínať od konkrétnych činností, ale musí naopak vychádzať z reálnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí a musí mať na skupinu požadovaný dopad. Pracovníci s mládežou sa naučili, ako designovo rozmýšľať, ako hľadať konkrétne riešenia na potreby, a ako premýšľať nad konkrétnou zmenou v myslení mladých, ktorú chcú dosiahnuť prostredníctvom svojich aktivít. Výsledkom školiaceho kurzu boli rozpracované aktivity.

 

Obsahom programu bolo aj nahliadnutie do súčasných trendov v práci s mládežou. Na tento školiaci kurz nadväzovala výmena mládeže na Malte, ktorá bola zameraná na aktuálne trendy v trávení voľného času mladých ľudí v zapojených krajinách. Každý deň mladí pol dňa "strávili" v jednej zo zapojených krajín a mladí ľudia si v spolupráci s pracovníkom s mládežou, ktorý sa zúčastnil školiaceho kurzu, pripravili netradičné športové, herné alebo kreatívne aktivity, ktoré sú pre nich v ich voľnom čase v ich krajine atraktívne.

 

Pracovníci s mládežou v rámci prípravy motivovali mladých a pomáhali im s riešením problematických situácií. Po realizácii výmeny získali pracovníci s mládežou komplexný prehľad trendových aktivít jednotlivých krajín, vrátane vlastnej krajiny, priamo od cieľovej skupiny mladých ľudí. Poslednou časťou projektu je tretí školiaci kurzv Ostrave, ktorý bol zameraný na formy propagácie a komunikácie s cieľovou skupinou mladých. Pracovníci s mládežou sa naučili svoje redesignované aktivity komunikovať s cieľovou skupinou tak, aby pre nich boli efektívne a atraktívne. Za týmto účelom využívali nové média a naučili sa aj základom fotografie, videa a práce s grafikou ako nevyhnutnú súčasť oslovovania sveta mladých ľudí.

 

Donor – Erasmus+

 

Partneri v projekte:

 

Expression, o.z. (Slovensko)

 

Trendum, o.p.s. (Česko)

 

MTÜ Tartu Catholic Education Centre (Estónsko)

 

RADI VIDI PATS (Lotyšsko)

 

Ateitininku federacija (Litva)

 

ZAK Malta (Malta)

 

Drustvo SKAM (Slovinsko)

 

Čas trvania projektu: august 2017 – september 2018

 

Realizácia aktivít:

 

1.školiaci kurz, Bratislava, Slovensko 8.-15.9.2018

 

Mládežnícka výmena, Malta 29.10.2017 – 5.11.2017

 

2.školiaci kurz, Ostrava, Česko 11.2.2018 – 18.2.2018