NeSt EDU – Never stop to educate

NeSt EDU – Never stop to educate

Našim cieľom je podporovať, rozvíjať a prepájať aktívnych učiteľov, vychovávateľov a ďalších pedagogických pracovníkov z Oravy. Vytvoriť priestor pre ich vzájomné stretávanie, zdieľanie dobrej praxe a budovanie dobrých vzťahov medzi učiteľmi z rôznych škôl. Chceme zároveň podporiť ich postoj učiteľa z pasívneho na proaktívny, posilniť vzťah učiteľ vz. žiak a prinášať do ich praxe pozitívnu zmenu. 

Vychádzame zo situácie učiteľov na Orave, ktorí v tomto regióne nemajú prakticky žiadnu podporu, za vzdelávaním musia ďaleko cestovať, čo je časovo aj finančne náročné, nemajú priestor na rozvoj, v školách absentuje inovácia, častokrát aj podpora aktívnych učiteľov zo strany zamestnávateľov. Povolanie „učiteľ“ stráca atraktivitu a postupne sa stáva čisto ženským povolaním. V školách tiež chýba "príjemno", kde by sa žiaci cítili dobre.


Preto sme sa rozhodli reagovať a prispieť k zmene oravských škôl "zvnútra". Chceme priniesť charakterovú a postojovú podporu, prepájanie škôl a budovanie pozitívnych vzťahov s inými školami, budovanie partnerstiev, otvorenosť novému a odstraňovanie predsudkov voči školám z väčších miest, rozhľad a prepojenosť, vnímanie vedomostí v súvislostiach s inými predmetmi, a tiež „krásno“ a ľudskosť do školského prostredia,kde by mali učitelia možnosť rozvíjať seba ako osobnosť, mladých s ktorými pracujú a tým aj prostredie školy.


Začali sme a ideme ďalej...


V školskom roku 2018/2019 chceme zrealizovať spolu 9 workshopov, v rámci ktorých sa zameriame na témy, ktoré vychádzajú z reálnej potreby učiteľov na Orave. Pri tvorbe tejto myšlienky sme sa s nimi v čase letných prázdnin stretli a rozprávali o tom, ako zrealizovať túto myšlienku tak, aby bola pre nich naozaj prínosom. Takto vznikla iniciatíva na podporu a rozvoj učiteľov na Orave s názvom NeSt EDU - Never stop to educate. V rámci tejto iniciatívy každý mesiac budeme prinášať nové témy a kvalitných lektorov, ktorí majú učiteľom čo odovzdať...


Počas prvého workshopu sa spolu stretli učitelia základných a stredných škôl, ktorí v úlohe „byť učiteľom“ nevidia len prácu, ale najmä povolanie. Skúsený lektor Juraj Hipš im odovzdal časť zo svojich bohatých skúseností. Na praktickom workshope získali skúsenosť z toho, „Ako vzdelávať zážitkom a napĺňať štátny vzdelávací program“. Z workshopu odišli bohatší o praktické spôsoby učenia a aktivity, ktoré mohli hneď na ďalší deň vyskúšať v praxi na svojom vyučovaní.


Pri ďalšom workshope sme s lektorom Ladislavom Baranyaiom hovorili o etapách zrenia žiakov. O tom, čo je v súčasnej kultúre plnej rýchlych zmien dôležité - aby chlapec dozrel v muža a dievča v ženu. Ako sa učiteľ môže stať významným partnerom pri rozvoji mladého človeka. Aké je dôležité vnímať etapy zrenia mladých ľudí a aký význam to má pre triedu, aby sa trieda stala miestom spolupráce a vzájomnej premeny ľudí.
„Dieťa musí zažiť úspech“. Toto je jedno z dôležitých posolstiev lektora Dávida Králika, ktoré odzneli na treťom workshope „Motivácia žiakov v učiteľskej praxi“. Hovorili sme o motivácii z rôznych pohľadov a tiež o tom, aké dôležité je, aby bol motivovaný najmä učiteľ. Učitelia siodniesli konkrétne spôsoby motivácie, ktoré môžu využiť vo svojej praxi.Na záver workshopu si každý z účastníkov dal konkrétny cieľ, ktorý chce po vianočných prázdninách dosiahnuť a vo svojej práci učiteľa, aby priniesol do svojej triedy pozitívnu zmenu.
Priniesť do vyučovania viac pozitívnej motivácie, viesť žiakov k samostatnosti a spolupráci, vytvárať priateľské prostredie a pozitívnu klímu v triede, zaradiť do vyučovania zážitkové aktivity, ktoré si prinášajú z našich workshopov, lepšie sa pripraviť na hodinu, meniť najmä vlastný postoj voči deťom, ktoré sú demotivované a vidieť v žiakoch viac dobra... Aj toto sú ciele, ktoré si učitelia stanovili a ktoré chcú v tomto školskom roku dosiahnuť. Ich odhodlanie môže byť základom pre veľké zmeny... Držíme im v tom palce.


Kapacita workshopov je 25 účastníkov. Tešíme sa veľkému záujmu učiteľov základných a stredných škôl nielen z Oravy.


Odvážny cieľ?


Chceme prispieť k tomu, aby sa školy postupne stali miestom, kde vyučovacia hodina môže byť zážitok. Priestorom, kde sa učiteľ môže stať partnerom, ktorý dokáže podporiť a vyzdvihnúť. Kúskom sveta, kde cítiť „príjemno“.  Kde každý žiak zažije pocit, že je výnimočný, a dokáže uveriť vo svoju hodnotu. Je to odvážny cieľ? Alebo naivné snívanie? Možno... Ale sme presvedčení, že veľké veci sa nestanú bez veľkých snov. Každá malá zmena v našich školách je pre nás signálom, že to má zmysel. Netreba čakať, kým sa zmení systém, ale treba začať zmenou zvnútra... Aby sa raz školy stali miestom, kde „rybu nehodnotia podľa jej schopnosti vyliezť na strom“. Aby sme z dnešných mladých ľudí vychovali generáciu, ktorá uverí, že môže reálne meniť svet okolo seba.


Tento program bol realizovaný v rámci vzdelávacieho prístupu “Creative learning environment.”