Solidarity: My life attitude

Solidarity: My life attitude

Projektom chceme nadviazať na naše doterajšie skúsenosti v práci s dobrovoľníkmi aj v práci s mladými ľuďmi a zároveň ich posunúť práve do roviny solidarity, ktorá je pre našu organizáciu dôležitou témou. Chceme cielene budovať pozitívne postoje v mladých ľuďoch a pomáhať im upevňovať hodnoty, aby si začali viac všímať tých, ktorí sú na okraji, aby si vážili svoj život aj životy ľudí okolo seba a zároveň, aby boli aj motivovaní sa dobrovoľnícky angažovať a pomôcť, kde treba. 

Chceme sa sústrediť na to, aby sme v rámci tohto projektu naplno rozvíjali potenciál mladých dobrovoľníkov a budovali ich charakter a prostredníctvom ich príkladu aj pozitívne pôsobili na mladých ľudí a ľudí z miestnej komunity, s ktorými pracujeme.

 

Hlavným cieľom tohto projektu je posilňovať kompetencie dobrovoľníkom zo zahraničia aj zo Slovenska, aby sa solidarita stala naozaj ich životným štýlom a motivovať ich tak k prinášaniu pozitívnej zmeny do svojich komunít a k ľuďom okolo seba.

 

Špecifické ciele projektu:

Prepájať slovenských dobrovoľníkov so zahraničnými dobrovoľníkmi a zvyšovať tak ich vzájomnú toleranciu k odlišnostiam.

Rozvíjať kompetencie dobrovoľníkov pre úspešný́ vstup na trh práce.

Formovať ich charakter a hodnotový́ systém, aby boli schopní šíriť myšlienky solidarity a bojovať za tých, ktorí z rôznych dôvodov žijú na okraji spoločnosti.

Posilňovať multikultúrne cítenie ľudí z miestnej komunity a búrať ich bariéry a obavy v kontakte s ľuďmi z iných kultúr.

 

Dobrovoľníci, ktorých v projekte hosťujeme:

 

Angelin Dumitru, Rumunsko, 08/2021 – 08/2022

Angelin v rámci našej organizácie dochádza na Základnú školu R. Dilonga, kde organizuje aktivity pre žiakov, 1x týždenne dochádza do Domu Charitas sv. Františka z Assisi, kde pomáha s prácou so seniormi, pomáha s organizáciou medzinárodných projektov v našej projektovej sekcii a zároveň pomáha aj s manuálnou pracou v Oravskom centre mládeže. 

 

Partneri projektu:

Pro Vobis, Rumunsko

 

Obdobie trvania projektu: 08/2020 – 12/2022