Učiaca sa Orava

Učiaca sa Orava

Kariérne poradenstvo je jednou z priorít nášho regiónu, predovšetkým v zmysle jeho poskytovania v priebehu celého života (celoživotné poradenstvo), čo znamená poskytovať služby a programy, ktoré by umožňovali ľuďom riadenie svojej vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy.

Preto je naším zámerom rozbehnúť dlhodobé kariérne poradenstvo pre ľudí v produktívnom veku z nášho regiónu so zapojením relevantných aktérov, ktorí sú aktívni vo vzdelávaní (samosprávy, mimovládne organizácie, školy a pod.). Chceme kariérne poradenstvo, ktoré je dnes iba v školách, vytiahnuť aj do prostredia mimo školu a zohľadňovať v ňom špecifiká regiónu. Keďže náš región je vidiecky, chceme priniesť celoživotné vzdelávanie pre kariérny rast ľudí, ktorí pracujú v malých alebo stredných podnikoch, alebo sú živnostníci a nemajú toľko príležitostí pre osobný a kariérny rozvoj. Do kariérneho poradenstva chceme zároveň priniesť nové programy, ktoré berú ohľad na špecifiká lokálneho trhu práce a na potreby regionálnych zamestnávateľov.

 

Hlavným cieľom tohto nášho projektu je zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

 

V projekte budeme realizovať tieto aktivity:

 

1. Zážitkové kurzy pre ľudí v produktívnom veku (18+) z nášho regiónu. Zrealizujeme 3 kurzy pre podporu ich osobnostného a kariérneho rozvoja, ktoré budú postavené na princípoch zážitkového a neformálneho vzdelávania:

 

Kurz Kariéra ako výzva – program bude zameraný predovšetkým na kompetenciu prekonávania prekážok, zvládanie úspechov a prehier a na schopnosť vstupovať do nových vecí a výziev.  

 

Kurz Zvládnem to – program bude zameraný na zvládanie záťažových situácií v pracovnom procese (stres, frustrácia, asertívna komunikácia). Cieľom tohto programu je posilniť stabilizáciu ľudí na pracovnom mieste a znížiť fluktuáciu. 

 

2. Ocenenie firiem a podnikateľov – naším zámerom je aj zviditeľnenie podnikateľov a firiem, ktoré sú inšpiratívnymi príkladmi dobrej praxe, najmä v oblasti poctivej práce, etických a morálnych hodnôt a morálnych kvalít. Preto chceme vyhlásiť túto iniciatívu, ktorá bude postavená na nomináciách konkrétnych firiem a osobností z radov verejnosti. Po ukončení nominácií bude prebiehať verejné hlasovanie. Po ukončení hlasovaní zorganizujeme slávnostný galavečer, na ktorom oceníme výhercov a zároveň aj zviditeľníme ich príbeh pre inšpiráciu ľuďom z nášho regiónu. 

 

3. Akadémia talentov bude dlhodobou iniciatívou, ktorá bude zameraná na zamestnávateľov, aby sa naučili lepšie rozvíjať talenty svojich zamestnancov, aj na ľudí v produktívnom veku, aby dokázali rozvíjať svoj osobný potenciál a riešiť náročné situácie tak, aby prispievali k ich rozvoju. V rámci tejto akadémie budeme realizovať vzdelávací program pre zamestnávateľov, aby sa naučili identifikovať talenty svojich zamestnancov a rozvíjať ich. 

 

4. Workshopy o inovatívnych prístupoch k rozvoju ľudí vo firmách. V rámci týchto workshopov predstavíme zamestnávateľom inovatívne nástroje pre prácu so svojim tímom – larpy a mystery dinner. 

 

5. Komunitné kreatívne priestory budú vybudované v budove židovskej synagógy v Trstenej. Tieto priestory budú voľne slúžiť ľuďom z miestnej komunity (podnikateľom, firmám, študentom, ale aj občanom, ktorí sa chcú stretávať a spoločne tvoriť) pre vzájomné prepájanie sa, pre spoločnú tvorbu vzdelávacích a projektových zámerov. 

Ako súčasť týchto priestorov zároveň spustíme poradňu s odborníkmi (psychológ, kouč), ktorí pomôžu ľuďom z miestnej komunity rozvíjať svoje talenty a potenciál a riešiť náročné situácie v kontexte svojho osobného sebarozvoja. 

V rámci komunitného kreatívneho priestoru zorganizujeme 4 workshopy alebo prednášky pre ľudí z regiónu na tému osobnostného sebarozvoja, práce s talentom a na ďalšie témy súvisiace s posilňovaním mentálneho zdravia a mentálnej rezíliencie. 

 

6. Stretávanie aktérov: 1x za 2 mesiace chceme zorganizovať stretnutie aktérov, ktorí sú aktívni v oblasti vzdelávania a kariérneho poradenstva (školy, mimovládne organizácie, firmy, samosprávy a pod.). Cieľom týchto stretnutí bude v dlhodobom horizonte vytvoriť vzdelávací cluster so zameraním na celoživotné vzdelávanie v kontexte kariérneho a osobnostného rastu.Obdobie trvania projektu: 01/2021 – 03/2022