Vzdelaním k lepšiemu uplatneniu na trhu práce

Vzdelaním k lepšiemu uplatneniu na trhu práce

Súčasná doba sa veľmi rýchlo mení, nielen čo sa týka uplatnenia sa na pracovnom trhu. Mladí ľudia, ktorí navštevujú základné a stredné školy, sú vedení k dosahovaniu vyšších cieľov, schopnosti učiť sa, zodpovednosti, proaktivite a podobne. Avšak ľudia v produktívnom veku (18+), majú častokrát problém uplatniť sa na trhu práce. Musia čeliť novým výzvam, ktoré na nich kladie ich zamestnávateľ a častokrát sú v tom bez podpory.

 

Preto je jednou z priorít EÚ poskytovať službu vo forme kariérneho poradenstva v priebehu celého života, tzv. celoživotné vzdelávanie. Poskytovať služby a programy  ľuďom v produktívnom veku, ktorí potrebujú pomôcť uplatniť sa na pracovnom trhu. Nájdenie práce však nie je ten jediný problém, s ktorým sa môžeme stretnúť. Je dôležité   byť efektívnou podporou pre ľudí, ktorí majú v pracovnom kolektíve naštrbené vzťahy (s kolegom, šéfom), v pomoci zosúladiť pracovný život s rodinným, v prežívaní tlaku z plnenia úloh a iné. V súčasnej dobe v našich regiónoch neexistuje veľa možností pre ľudí v produktívnom veku pre podporu kariérneho rastu. Preto chceme v tomto projekte priniesť príležitosť osobného rozvoja pre ľudí v produktívnom veku, hlavne pre tých, ktorí pracujú v malých a stredných podnikoch, poprípade sú živnostníci.

 

Do kariérneho poradenstva a vzdelávania chceme priniesť nové programy, ktoré berú ohľad na špecifiká lokálneho trhu práce v cezhraničnom regióne a na potreby regionálnych zamestnávateľov. Chceme prispieť k väčšej udržateľnosti ľudí v produktívnom veku na trhu a taktiež zabrániť odlivu mladých, vzdelaných ľudí do iných regiónov.

 

Hlavným cieľom je vytvorenie ponuky programov na osobnostný rozvoj  ľudí v produktívnom veku pre ľahšie uplatnenie a udržanie sa na pracov. Trhu v danom regióne.

 

Realizácia mikroprojektu prispieva k naplneniu cieľa programu tým, že:

- Vytvára ponuky programov kariérneho rozvoja pre ľudí v produktívnom veku, pre potreby pracov. trhu v danom regióne,

- do oblasti kariérneho rozvoja prináša metódy zážitkovej pedagogiky, ktorá je účinným nástrojom rozvoja kompetencií,

- predchádza k odchodom pracovníkov z trhu práce do iných regiónov, alebo do zahraničia,

- prináša inovácie, ktoré môžu ľuďom venujúcim sa kariérnemu rastu pomôcť vo svojej práci s ľuďmi,

- podpora ľudí, ktorí vďaka koronavírusovej pandémií prišli o zamestnanie,

- motivácia ľudí k riadeniu svojej kariérnej dráhy,

- vzájomné prepájanie profesionálov zo Slovenska a Poľska, vedúce k lepšej výmene skúseností a praxe.

 

Spôsob akým chceme prispieť k realizácií projektu je využiť princípy zážitkovej pedagogiky vo vzdelávacích programoch pre dospelých ľudí v produktívnom veku. Zážitková pedagogika pracuje so zážitkom, tým sa zvyšuje dopad vzdelávania na účastníkov. Zážitková pedagogika je overenou a modernou metódou na dosiahnutie stanovených cieľov, ktorá sa bude v budúcnosti ďalej rozvíjať. V projekte chceme vytvoriť tým odborníkov, ktorí budú realizovať programy zážitkovej pedagogiky pre cieľovú skupin, s cieľom rozvinúť kompetencie ľudí v produktívnom veku na základe potrieb trhu práce.

 

Jedným z mnohých zámerov tohto projektu je aj podpora ľudí, ktorí kvôli koronavírusu prišli o zamestnanie, pretože si uvedomujeme potrebu ich sprevádzania v oblasti kariéry. Preto je potrebné do projektu zapojiť profesionálov, ktorí pracujú v organizáciách venujúcim sa celoživotnému vzdelávaniu ľudí v produktívnom veku a ukázať im príklady dobrej praxe z firiem, ktoré majú s kariérnym postupom skúsenosti.

 

Motivovať ľudí k celoživotnému vzdelávaniu a k riadeniu si svojej profesijnej dráhy.

 

Cez inšpiráciu profesionálov, ako aj cez inšpiratívne príbehy ľudí, chceme ukázať konkrétne príklady ako si budovať svoju kariéru pomocou celoživotného vzdelávania.

 

Pre koho je program určený

- Ľudia v produktívnom veku 18+, ktorí pracujú v malých, stredných podnikoch, alebo ako  živnostníci na  Slovensku v Poprade a v okolitých obciach a v Poľsku v Czarnom  Dunajci a v okolitých obciach.

 

- Ľudia, ktorí následkom korona krízy sú nezamestnaní. Vďaka projektu si zvýšia šance na zamestnanie sa v našich regiónoch. Prostredníctvom potreby podpory  ich podporíme  v udržateľnosti na trhu práce a prostredníctvom vzdelávania podporíme ich ďalšie budovanie kariéry.

 

- Pracovníci organizácií, z Popradu a jeho okolia, či z Czerneho Dunajca a okolitých obcí, ktorí chcú získať novú inšpiráciu ako podporiť ľudí v ich kariérnom raste a využívať nové vedomosti vo svojom kariérnom poradenstve.

 

Ako to bude vyzerať

Hlavnou metódou je zážitková pedagogika. Práca lektora zážitkovej pedagogiky spočíva vo vytváraní situácií, ktoré vytvárajú zážitok, ktorý sa rozvíja pomocou spätnej väzby. Účastníci si rýchlejšie zapamätajú informácie, ktoré sú späté s konkrétnou emóciou. Preto chceme v našom programe vyškoliť akreditovaným skolením (3x5 dní) tím lektorov, ktorí budú aj po skončení projektu udržiavať a realizovať programy s ohľadom na aktuálne potreby regiónov. 

 

Zrealizujeme 2 vzdelávacie zážitkové programy:

1. Kariéra ako výzva – program zameraný na zvládanie prekážok , ako sa nanovo naštartovať po prepustení z práce, ako nestratiť motiváciu atď. Program určený pre 15 účastníkov (6 dní)

 

2. Zvládneme to! – program zameraný na zvládanie záťažových situácií v pracovnom procese (stres, frustrácia,...) cieľom je posilniť stabilizáciu v zamestnaní a znížiť možnú frustráciu, naučiť sa zvládať  
tlak. Program je určený pre 15 účastníkov (6 dní).

 

V programoch sa okrem iného rozvíja ak komunikatívnosť, tímová spolupráca a pod. Programy budú pripravovať účastníci školenia zážitkovej pedagogiky pod vedením odborného garanta.

 

V rámci projektu vytvoríme 8 inšpiratívnych podcastov, ktoré sa budú týkať  tém kariérneho rozvoja. Budeme v nich hovoriť o reálnych situáciách, ktoré ľudia zažívajú na trhu práce.  K dispozícií na stiahnutie budú na našich web stránkach.

 

Pripravené budú 4 stoly na tému aktuálnych trendov v oblasti rozvoja ľudí, ich podpory v kariérnom raste ako aj v podpore udržania si pracovného miesta. Na každý stôl pozveme 2 speakerov a 15 účastníkov z firiem z PL a SK, ktorí sa venujú kariérnemu rozvoju, alebo celoživotnému vzdelávaniu. Súčasťou bude hľadanie spôsobov využitia potenciálu cezhraničnej spolupráce v oblasti kariérneho poradenstva.  Aktivitu bude koordinovať garant, ktorého úlohou bude zmapovať aktuálne trendy vo firmách, pripravovať témy podcastov, vyhľadávať a oslovovať inšpiratívnych ľudí.

 

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie, a to 85% financií hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zvyšné financie sú z prostriedkov štátneho rozpočtu, konkrétne 10% a ostatných 5% je financovaných z vlastných nákladov. Celková finančná hodnota projektu je 34 714,29 €.

 

Obdobie realizácie mikroprojektu:  01-2021 – 12-2021

Vedúci partner - žiadateľ :

V.I.A.C. – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Webová stránka : www.ozviac.sk

E-mailová adresa: office@ozviac.sk

Tel.č.: + 421 948 849 922

 

Partner mikroprojektu:

Gmina Czarny Dunajec 

webová stránka: http://www.czerny-dunajec.pl

Tel. číslo: +48 18 26 135 40

E-mailová adresa: gmina@czarny-dunajec.pl