Young and talented

Young and talented

Tento projekt strategického partnerstva je zameraný na cieľovú skupinu znevýhodnených nízko motivovaných mladých ľudí – mladých ľudí, ktorí pochádzajú z vidieckych oblastí, z rómskej menšiny, z detských domovov, zo sociálne ťažších pomerov (rozpadnuté rodiny, chudobné rodiny, rodiny s nezamestnanosťou), mladí ľudia v resocializačných centrách a pod. Keďže je táto cieľová skupina zraniteľná a potrebuje osobitnú podporu, aby sa mohla plnohodnotne zapojiť do života spoločnosti, naším zámerom je pozrieť sa na ňu nie z pohľadu ich znevýhodnenia, ale z pohľadu jej motivácie k sebarozvoju. 

 

Hlavným cieľom tohto projektu je podporovať pracovníkov s mládežou v identifikácii a rozvoju talentov mladých ľudí pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia a prispieť k ich vyššej účasti na aktivitách, ktoré majú potenciál zlepšiť ich životnú situáciu.

 

Špecifické ciele:

- Identifikovať hlavné prekážky, ktoré bránia rozvoju mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a navrhnúť kroky na ich zníženie.

-  Využívať princípy talent manažmentu, vrátane 360° spätnej väzby, a pomôcť tak znevýhodneným mladým ľuďom objaviť ich silné stránky a talenty a rozvíjať ich v prospech ostatných.

- Vybaviť pracovníkov s mládežou nástrojmi a metódami, ktoré im pomôžu motivovať mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia k rozvoju ich silných stránok.

- Využiť metódu zážitkovej pedagogiky a spojiť ju s prácou s talentami pri vytváraní programov a nástrojov, ktoré budú atraktívne pre znevýhodnených mladých ľudí, a znížiť bariéry, ktoré im bránia v účasti na takýchto programoch.

 

Intelektuálne výstupy:

O1. Prieskum medzi znevýhodnenými mladými ľuďmi

Aby sme mohli reagovať na aktuálne potreby cieľovej skupiny, zrealizujeme prieskum medzi znevýhodnenými mladými ľuďmi. V prieskume sa zameriame na úroveň ich motivácie k osobnému rozvoju – nakoľko sú motivovaní rozvíjať sa a aké sú hlavné prekážky, ktoré im v sebarozvoji bránia. 

Pri zbere dát budeme spolupracovať s pracovníkmi s mládežou, ktorí s touto cieľovou skupinou priamo pracujú, takže pomôžu cieľovej skupine odpovedať na otázky. Pošleme ich do detských domovov, komunitných centier a mládežníckych organizácií pracujúcich priamo s mladými ľuďmi, ktorí patria do kategórie znevýhodnených mladých ľudí. Chceme osloviť minimálne 300 mladých ľudí zo zúčastnených krajín.

Na konci výskumu budeme mať jasný obraz o situácii tejto cieľovej skupiny a o úrovni jej motivácie, ako aj identifikované hlavné prekážky, ktoré jej bránia v sebarozvoji. 
O2. Online platforma pre pracovníkov s mládežou

 

Pre pracovníkov s mládežou pripravíme online portál s hlavným cieľom poskytnúť im nástroje, ktoré im pomôžu pracovať s cieľovými skupinami.

Na portáli budú pre nich tri dôležité nástroje:

1.E-learning v téme talent manažment. Keďže veríme, že každý mladý človek má svoj špecifický talent a výnimkou nie sú ani znevýhodnení mladí ľudia, chceli by sme pre pracovníkov s mládežou pripraviť vzdelávací kurz, ako pomôcť znevýhodneným mladým ľuďom identifikovať ich talent a silné stránky a ako ich rozvíjať a vedieť ich používať v každodennom živote v prospech iných, aby sa zvýšila ich motivácia rozvíjať sa. Táto aktivita bude spojená aj s mobilitou talent managementu, ktorú chceme v rámci projektu organizovať s hlavným cieľom spoznať princípy talent managementu a využiť ich pri príprave vzdelávacieho programu pre pracovníkov s mládežou. Keďže talent manažment ako metóda nie je v oblasti práce s mládežou veľmi využívaný, chceme princípy talent manažmentu priniesť aj do práce s mládežou.

2.E-learning v téme vedenia reflexií. Reflexie sú dôležitým nástrojom sebarozvoja mladých ľudí a pomáhajú im pomenovať svoje silné stránky, ktoré môžu objaviť v programoch neformálneho vzdelávania a pomôcť im uvedomiť si, ako ich využívali a ako ich môžu ďalej rozvíjať. Zručnosť viesť naozaj dobrú reflexiu mnohým pracovníkom s mládežou stále chýba, preto chceme pripraviť e-learning, ktorý bude veľmi praktický a pomôže im klásť dobré otázky.

 

3.Online nástroj pre 360° spätnú väzbu s mladými ľuďmi. Tento nástroj bude vychádzať z koučingovej metódy kruh zmeny. Chceme naprogramovať tento nástroj online, aby si každý mladý človek mohol vytvoriť svoj vlastný kruh zmeny a potom veľmi jednoducho s pomocou pracovníkov s mládežou identifikovať svoje oblasti a silné stránky, v ktorých potrebuje rásť. Na stupnici si identifikujú, aká je ich úroveň teraz a kde chcú byť v najbližších týždňoch. Kruh zmeny budú mať možnosť zdieľať s pracovníkom s mládežou, ktorý tam bude môcť zaznačiť aj svoj pohľad na jednotlivé oblasti a porovnať ho s pohľadom mladého človeka, aby mu mohol poskytnúť relevantnú spätnú väzbu. Tento nástroj bude vhodný na dlhodobú prácu na sebarozvoji znevýhodnených mladých ľudí. Pomôže im zaznamenávať ich mesačný pokrok a tiež získať relevantnú spätnú väzbu od pracovníkov s mládežou, ktorí s nimi pracujú.

 

O3. Video a audio podpora pre larpy:

Larpy vnímame ako veľmi užitočnú metódu pre motiváciu znevýhodnených mladých ľudí, no títo mladí majú ťažkosti so zapojením sa, pretože každý larp sa skladá z veľkého množstva textu, ktorý je potrebné pred hrou prečítať. Mnoho mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, majú problémy s čítaním a s porozumením písanému textu. Aby sme mohli využívať larpy aj pre túto cieľovú skupinu, chceme vybrať 2 larpové hry, ktoré sme už designovali a designovať ďalšie dve (na základe zistených prekážok), ktoré následne budeme pre túto cieľovú skupinu využívať.  Natočíme videá s postavami a tiež zvukovými súbormi, ktoré im pomôžu  sa viac vžiť do postáv a do hry. Nebude chýbať charakteristika postáv, vzťahov medzi nimi a tiež základné vysvetlenie potrebných pravidiel a funkcií hry.

Hneď ako budú všetky videá a audio súbory vytvorené, zverejníme ich online, aby sme ich mohli použiť pre túto cieľovú skupinu. Pripravíme aj krátku online metodiku, ako využiť larpy s touto cieľovou skupinou, ako pomôcku pre pracovníkov s mládežou, ktorí budú túto metódu využívať.

 

Multiplikačné aktivity

 

1.Workshop pre univerzitných študentov

Pre cieľovú skupinu študentov pedagogiky a sociálnej práce, ktorí majú potenciál pracovať

potom ako pracovníci s mládežou pre znevýhodnených mladých ľudí by sme chceli zorganizovať v každej účastníckej krajine workshop. Na workshope by sme im chceli predstaviť výsledky výskumu a nechať ich si vyskúšať rôzne metódy, ako podporiť motiváciu znevýhodnenej mládeže , ako identifikovať a rozvíjať ich talenty, ako využívať larpy a zážitkovú pedagogiku.

 

2.Workshop pre pracovníkov s mládežou

Pre cieľovú skupinu pracovníkov s mládežou pracujúcich so znevýhodnenými mladými ľuďmi by sme chceli zorganizovať v každej zúčastnenej krajine podobný workshop ako pre študentov vysokých škôl. V rámci workshopu im chceme predstaviť výsledky výskumu a nechať ich vyskúšať rôzne metódy ako podporiť motiváciu znevýhodnených mladých ľudí, ako ich identifikovať a rozvíjať talenty, a ako využiť larpy a zážitkovú pedagogiku. Pozveme ich aj na náš online portál, kde získajú možnosť vyskúšať si e-learning alebo použiť niektorý z uverejnených nástrojov. 

 

3.Záverečná konferencia o podpore mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení

Pre lepšie šírenie výsledkov plánujeme v každej zúčastnenej krajine uskutočniť konferenciu, ktorá nebude prezentovať len výstupy, ale kde bude mať cieľová skupina možnosť vyskúšať si

rôzne metódy, ako pracovať s talentami a ako využívať larpy a zážitkovú pedagogiku. 

 

Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity:

 

Školiaci kurz o talent managemente

Hlavným cieľom tohto školenia bude získať hlboký vhľad do tejto témy od odborníkov, ktorí

sa zaoberajú talentom, jeho identifikáciou a rozvojom a spôsobmi, ako tieto princípy preniesť do práce s mládežou a najmä do práce so znevýhodnenými mladými ľuďmi. 

V rámci tohto školiaceho kurzu budeme zároveň vytvárať aj základný rámec pre náš e-learning.

 

Školiaci kurz o zážitkovej pedagogike

Tento školiaci kurz bude dvojfázový. Naším zámerom v tomto školení je naučiť účastníkov veľmi praktickým spôsobom 

navrhnúť a zaviesť vlastný zážitkový program pre cieľovú skupinu znevýhodnených mladých ľudí. 

Hlavným cieľom tohto školenia je rozvíjať kompetencie pracovníkov s mládežou, aby boli schopní využívať metódy zážitkovej pedagogiky pre znevýhodnených mladých ľudí. 

Ďalším cieľom školenia je naučiť pracovníkov s mládežou vytvoriť metodiku krátkodobého zážitkového programu a pripraviť konkrétny zážitkový program pre znevýhodnených mladých ľudí, ktorý otestujú priamo s touto cieľovou skupinou.Partneri projektu:

Ateitis, Litva

Rodinné centrum Srdíčko, z.s., Česká republika

 

Obdobie trvania projektu: 03/2022 – 09/2024