Youth friendly school

Youth friendly school

Projekt Youth friendly school vychádza z potreby reformy vzdelávania mladých ľudí. Súčasná situácia spojená s koronavírusom ovplyvnila veľa oblastí našich životov a oblasť školstva a vzdelávania bola poznamenaná veľmi výrazne. To, čo sa možno zdalo, že nikdy nebude na Slovensku možné, sa zrazu stalo realitou. Reforma, ktorú ale v súčasnej dobe zažívame, nevznikla na základe potrieb, ktoré sú už dávno pomenované, ale na základe situácie spojenej s koronavírusom. Celá táto situácia nanovo otvára otázku, čo bude ďalej, či sa školstvo po skončení súčasného stavu vráti späť do starých koľají, alebo školy využijú tieto svoje skúsenosti a začnú proces premeny. 

 

Preto chceme aj na základe súčasných zmien znovu otvoriť tému procesu zmien v školstve a priamo zapojiť mladých ľudí do dialógu s tými, ktorí túto oblasť ovplyvňujú – riaditelia škôl, zástupcovia samospráv ako zriaďovatelia škôl a rovnako aj zriaďovatelia súkromných a cirkevných škôl, ktorí majú rozhodovaciu právomoc v oblasti školstva. 

 

Hlavným cieľom nášho projektu je vytvoriť priestor pre mladých ľudí, aby aktívne vstúpili do dialógu s osobami s rozhodovacou právomocou v oblasti vzdelávania a pomohli konkrétnym školám naštartovať proces zmien s priamym zapojením mladých ľudí. 

 

Špecifické ciele:

Prostredníctvom dialógu mladých ľudí s osobami s rozhodovacou právomocou v oblasti vzdelávania vytvoriť koncept zmien, ktoré budú slúžiť ako podklad pre konkrétne zmeny v rámci jednotlivých stredných škôl. 

Podporiť participáciu mladých ľudí pri reforme školstva. 

Vytvoriť priestor pre diskusiu medzi mladými ľuďmi a stakeholderami v oblasti, ktorá sa mladých ľudí bytostne dotýka a posilniť tak ich participáciu v školskom prostredí. 

Vytvoriť súbor príkladov dobrej praxe zmien v oblasti vzdelávania, ktoré potom budú slúžiť ďalším školám a ďalším mladým ľuďom ako inšpirácie pre ďalšie iniciatívy. 

Viac podporiť prepojenie neformálneho vzdelávania do formálnych vzdelávacích systémov. 

 

Naším zámerom je zapojiť do projektu minimálne 30 mladých ľudí vo veku 15 – 22 rokov, ktorí sú študentami stredných škôl alebo vysokých škôl, a pochádzajú zo Žilinského kraja.

 

V projekte budeme realizovať Úvodné stretnutie mladých, spojené s diskusiou so zástupcami vzdelávacích iniciatív na Slovensku, ďalej workshop o tvorbe vízie, kde sa mladí naučia zisťovať potreby a pretvárať ich do konkrétnej podoby, navštívime dve alternatívne školy, aby mladí mohli spoznať nové princípy. Hlavnou aktivitou bude samotná tvorba vízie, ktorá bude prebiehať ako dialóg s riaditeľmi, učiteľmi a výchovnými poradcami. Vytvorené princípy sa otestujú počas letnej školy, kde budú mladí opäť s pomocou riaditeľov a učiteľov celý koncept upravovať. V závere zrealizujeme tri okrúhle stoly pre riaditeľov a zriaďovateľov, pre učiteľov a pre zástupcov organizácií aktívnych vo vzdelávaní, aby sme spolu s nimi nastavili proces implementácie vízie do vzdelávania v Žilinskom kraji.

 

Obdobie trvania projektu: 01/2021 – 12/2022