Zdravá rodina

Zdravá rodina

Naším zámerom bolo zrealizovať pre rodiny a mladých ľudí z Popradu a okolia aktivity, ktorých cieľom bolo podporiť zdravé fungovanie rodín a zároveň aj podporovať mladých ľudí, aby dokázali budovať zdravé vzťahy v rodinách, v ktorých teraz žijú a zároveň aby vytvárali zdravé partnerské vzťahy, ktoré sú predpokladom zdravých rodín. Aktivity, ktoré sme realizovali, boli postavené na výchove k hodnotám a k budovaniu pozitívnych postojov.

Workshopy sa realizovali v Poprade od augusta, celkovo ich bolo 5. Témy workshopov boli z rôznych oblastí života, ktoré boli reflexiou na problémy ľudí, s ktorými sme sa stretávali a počúvali, a zároveň boli zamerané na duchovný život a pozitívne hodnoty. Zúčastňovalo sa ich približne 60-100 ľudí. Témy workshopov bolo: Umenie žiť, keď život bolí (PhDr. Zuzana Bolibruchová), Aká je moja viera a jej aplikácia v mojom živote (ThDr. Ondrej Borsík), Z ďakujem chleba nezaplatíš (Rastislav Hradiský), Právny poriadok a život v rodine (JUDr. Peter Šimoňák), Moje dieťa má špeciálne potreby (PaeDr. Martina Rzymanová). 

Pre uvedených lektorov sme nerealizovali prieskumy trhu, keďže témy boli veľmi špecifické a súviseli nielen s expertízou v danej téme, ale aj so skúsenosťou z oblasti duchovných princípov a duchovného života. 

Hackaton sme realizovali v Poprade 24.-26.10.2022 a stretlo sa na ňom 40 mladých z celého Slovenska, aby vymysleli a navrhli zaujímavé a inovatívne riešenia spôsobov (technológií, služieb, produktov alebo projektov) ktoré majú podporiť zdravú hodnotovú výchovu a formovanie pro-rodinných postojov mladých ľudí vo veku 14 – 18 rokov.Účastníci sa po úvodnom predstavení celej vízie a cieľov Hackathonu rozdelili do tímov, ktorým vytvárali podporu a facilitovali špecialisti na dané oblasti. 

 

1.Tím viedla v téme “Kreatívny design produktu” Mgr. Marta Letková, ktorá sa dlhodobo venuje práci s mládežou a špecializuje sa práve v oblasti návrhu a tvorby produktov, pre mladých a rodiny.

2.Tím viedol v téme „Trendy v pastoračnej práci s mládežou“ Mgr. Matúš Reiner, ktorý je tajomníkom Rady pre mládeže KBS a dlhodobo sa venuje práci s mládežou.

3.Tím viedol v téme „Tvorba digitálnej aplikácie“ Filip Vnenčák, ktorý sa venuje tvorbe aplikácii a zároveň bol súčasťou Face Clubu v Spišskej Belej, kde tvoril a realizoval mnohé aktivity pre mladých.


Aj v tomto prípade sme nerealizovali prieskum trhu keďže sa jednalo o expertov, ktorí majú skúsenosť nielen s pracou s mládežou, ale aj s danou témou. 


Výhercovia návrhov dostali vecné poukážky do Kumránu.