Zlepšenie školských výsledkov žiakov

Zlepšenie školských výsledkov žiakov

Zlepšenie školských výsledkov žiakov Prešovského a Žilinského kraja prostredníctvom kompetencie učiť saNáš projekt vychádza z potreby zlepšiť študijné výsledky žiakov, vrátane tých, ktorí spadajú do kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Projektové aktivity sa budú realizovať na stredných školách v Prešovskom a Žilinskom kraji. 


Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovatívnych pedagogických metód a prístupov zlepšiť študijné výsledky žiakov. Pre naplnenie tohto cieľa chceme u žiakov podporiť rozvoj kompetencie učiť sa. 

 


V projekte budeme realizovať  tieto vzdelávacie programy:


1.
Program Misia možná pre pedagogických a odborných zamestnancov. Cieľom tohto programu je podporiť pedagogických a odborných zamestnancov, aby dokázali vytvárať kreatívne učebné prostredie vo svojich triedach, aby podporovali inklúziu, a aby sa nebáli zavádzať inovatívne metódy s dôrazom na individuálny prístup k žiakom. Chceme im predstaviť nové metódy a prístupy, ktoré im pomôžu viac vťahovať žiakov do procesu učenia a motivovať ich pre svoje predmety.


V priebehu jedného školského roku budú pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovať:

- Zážitkový program Kreatívne učenie.

- Workshopy na témy 360° učenie, Rola učiteľa, Inovatívne pedagogické metódy. 

- Akreditovaný vzdelávací modul Cez storytelling k inklúzii. 

Zároveň získajú mentoringovú podporu, ktorá im pomôže zaviesť inovatívne metódy a implementovať nadobudnuté znalosti a zručnosti do priamej práce so študentami. 

 

1.
Program Kolumbus pre žiakov stredných škôl. Preto, aby sa žiaci vedeli lepšie učiť, je potrebné pomôcť im naučiť sa, ako sa učiť efektívne, naučiť ich plánovať svoje vzdelávanie, reflektovať svoj štýl učenia, schopnosť vyberať dôležité a menej dôležité, ale predovšetkým ich chceme podporiť v ich osobnostnom a emočnom raste, aby rástla ich sebadôvera a sebamotivácia, čo im potom pomôže efektívnejšie prekonávať prekážky a dosahovať výsledky. Dôležitým faktorom je aj podpora vzťahov, ktoré zvyšujú chuť žiakov chodiť do školy, preto ich chceme motivovať k vytváraniu podporných vzťahov v rámci triedneho kolektívu aj k učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom. 


V priebehu školského roka budú môcť žiaci absolvovať:

- Zážitkový program Rozhodnutie pre zmenu.

- Workshopy na témy Moje učenie, Moje využívanie času, Moja motivácia. 

- Vzdelávací modul Spoznajme jeden druhého. 

- Zážitkový program mentálnej rezíliencie. 


Zároveň získajú koučingovú podporu, aby boli schopní na sebe kontinuálne počas celého školského roka pracovať. 

 

Programu sa v priebehu 30 mesiacov zúčastní 144 pedagogických a odborných zamestnancov a 180 žiakov stredných škôl. 

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Tento program bol realizovaný v rámci vzdelávacieho prístupu “Creative learning environment.”

 

Obdobie trvania: 10/2020 - 08/2023