Nový vietor má prvých absolventov!

Nový vietor má prvých absolventov!

Inšpirácia

Rozvojový program pre riaditeľov Nový vietor má za sebou pilotný ročník. 

Od jeho začiatku v auguste v ňom zapojení riaditelia pracovali v skupinách na príprave menších zmien, v rámci ktorej aplikovali získané teoretické východiská na konkrétny príklad zmeny, ktorú chcú zaviesť na svojich školách. 

 

Na poslednom stretnutí dostali priestor, aby prezentovali výsledky svojej práce, získali obohacujúcu spätnú väzbu od členov odbornej poroty a posunuli svoje zámery o krok ďalej. 

Počas prezentácii odzneli zaujímavé zámery o tom, ako urobiť jednotlivé predmety, o ktoré je čoraz menší záujem, atraktívnejšie pre žiakov; o tom, ako získať učiteľov pre zavedenie ranných komunít s cieľom zlepšiť celkovú klímu v triede; ako zaviesť blokové vyučovanie do vzdelávacieho procesu s cieľom naučiť žiakov prepájať poznatky medzi jednotlivými predmetmi a zvýšiť ich zapojenie na hodinách. Ďalšie skupiny prezentovali svoje predstavy o tom, ako získať dodatočné financie do rozpočtu školy, alebo aj o konkrétnom spôsobe, ako podporiť dobrovoľnícke aktivity na škole formou “misijného jarmoku”.

 

Prípravou komplexnej koncepcie zmeny založenej na overených princípoch manažmentu zmeny v kombinácii s vybranými technikami agilného a dizajnového myslenia takto riaditelia urobili prvý dôležitý krok k úspešnému zavedeniu zmeny na svojich školách. Ich cesta je v tomto smere však len na začiatku...

 

“Nový vietor mi ako riaditeľke dal omnoho viac ako klasické funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických pracovníkov, ktoré som doposiaľ absolvovala”, zaznelo ako spätná väzba z úst jednej z účastníčok. Z iných reakcií vyberáme: “Vďaka účasti na tomto vzdelávaní som získal väčšiu istotu pri zavádzaní zmien, získal som i nových priateľov. Utvrdil som sa o potrebe pozitívnej komunikácie a povzbudenia”, “Spoznala som rozdiel medzi viesť a riadiť”.

 

Je veľmi povzbudivé vidieť riaditeľov, ktorí chcú posúvať svoje školy dopredu a hľadať cesty “ako sa to dá”. Vo V.I.A.C. chceme i naďalej hľadať spôsoby, ako ich podporiť v ich náročnej práci a pri zavádzaní potrebných zmien na ich školách.  

Viac o tomto projekte sa dozviete TU :