Games 4 life

Games 4 life

Projekt bol tvorený ako dve na seba nadväzujúce mobility, v rámci ktorého sme zrealizovali dva školiace kurzy. Obidvoch školiacich kurzov sa zúčastnilo 26 pracovníkov s mládežou z každej krajiny. V rámci prvého školiaceho kurzu podrobne mapovali kompetencie k tímovej spolupráci a v rámci druhého školiaceho kurzu kompetencie k riešeniu problémov a učili sa ich rozvíjať prostredníctvom najrôznejších hier a netradičných športových aktivít. Prvý školiaci kurz bol zameraný predovšetkým na stolové a kartové hry a na outdoorové hry, lebo pre rozvoj tímovej spolupráce sú tieto hry plne funkčné. Aktivity druhého školiaceho kurzu boli viac situované do aktivít zážitkovej pedagogiky, s tým, že rozvíjali aj predchádzajúcu kompetenciu k tímovej spolupráci a zároveň účastníkov stavali do situácií vyžadujúcich si riešenie problémov. V rámci druhého školiaceho kurzu sme využili aj larpy ako hernú metódu formovania postojov. Školiace kurzy slúžili predovšetkým k zvýšeniu kompetencií pracovníkov s mládežou tak, aby získali dostatočný prehľad v súčasných herných trendoch a dokázali z nich vyberať tie najlepšie aktivity pre cielený rozvoj kľúčovej kompetencie k tímovej spolupráci  a k riešeniu problémov mladých ľudí. 


Program bol postavený tak, že si pracovníci s mládežou vyskúšali hry na vlastnej koži a potom si pomocou Kolbovho cyklu podrobne rozobrali danú kompetenciu a popisovali, ako ju daná hra rozvíjala. Účastníci sa učili aj viesť reflexie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja kompetencií prostredníctvom hier.


Ciele školiacich kurzov:


- Priblížiť pracovníkom s mládežou pojem kľúčové kompetencie a dôležitosť ich rozvíjania.


- Špecifikovať pojmy tímová spolupráca a riešenie problémov - čo to znamená pre prax.


- Špecifikovať pojem riešenie problémov.


- Naučiť účastníkov postaviť herný program tak, aby rozvíjal jemné zručnosti mladých ľudí, ktoré súvisia s prácou v tíme, najmä znalosť tímových rolí, efektívna komunikácia v rámci tímu, predchádzanie a riešenie vzťahových konfliktov, uvedomenie si potrebnosti a prospešnosti odlišností jednotlivých členov tímu, uvedomenie si vlastných silných stránok pre tímovú spoluprácu, učenie sa podávať informácie tak, aby nedochádzalo k ich skresleniu a ďalšie.


- Naučiť účastníkov postaviť herný program tak, aby rozvíjal jemné zručnosti mladých ľudí, ktoré súvisia s riešením problémov, predovšetkým s rozvojom kreatívneho myslenia, strategického myslenia, predchádzanie konfliktov, osobných prístupov k riešeniu problémov a ďalšie.


- Naučiť účastníkov využívať rôzne situácie, ktoré sa v rámci hier a netradičných športov objavia, k rozvoju účastníkov.


- Naučiť ich viesť efektívnu reflexiu herných programov, ktoré povedú k uvedomeniu si a pomenovaniu rozvíjaných znalostí, zručností a postojov, ktoré súvisia s tímovou spoluprácou.


- Zoznámiť pracovníkov s mládežou so súčasnými najväčšími hernými trendmi a netradičnými športovými aktivitami.  1. školiaci kurz: Thessaloniki, Grécko, 4. - 10.3.2018
  2. školiaci kurz: Rejvíz, Česká republika, 27.7.- 4.8.2018


Zapojené krajiny: Taliansko, Nemecko, Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Grécko, Bulharsko, Španielsko, Portugalsko


 

Country

Organization

1.

Slovakia

V.I.A.C. – Institut for Youth development and support

2.

Czech Republic

Trendum, o.p.s.

3.

Italy

FUTURO DIGITALE

4.

Germany

Jugendwerk der AWO Wuerttemberg e.V.

5.

Romania

Asociatia Tinerilor Cu Initiativa Civica

6.

Greece

United societies of Balkans astiki Etaireia

7.

Bulgaria

Organisation of Bulgarian Scouts

8.

Spain

ASOCIACION BUILDING BRIDGES

9.

Portugal

ProAtlantico – Associacao Juvenil