Povedz to!

Povedz to!

Povedz to!

 

V Poprade žije viac ako 50 500 obyvateľov, z toho približne 8 400 mladých ľudí do 18 rokov. Zároveň do Popradu každý rok prichádza veľa mladých ľudí študovať, pracovať alebo tu tráviť voľný čas. V meste však neexistuje ucelená jednotná stratégia postupu pri riešení situácie mladých v Poprade so zapojením všetkých relevantných subjektov.

 

Preto je naším zámerom spoločne s pracovníkmi s mládežou, mládežníckymi vedúcimi a mladými ľuďmi pomenovať najväčšie problémy a výzvy, ktorým čelia mladí ľudia v Poprade. No nielen teoreticky či na základe nášho pohľadu, ale absolútnou prioritou pre nás je, aby sa identifikované výstupy opierali o konkrétne dôkazy. Za týmto účelom vytvoríme online dotazníky pre mladých ľudí, aby sa v čo najširšom spektre mohli vyjadriť, ako v súčasnosti vidia život mladých na území mesta. Výsledky dotazníkov budú základným východiskom pre prípravu Správy o živote mládeže.

Ďalším zdrojom informácií budú štrukturované rozhovory so zástupcami samosprávy (vedúci oddelení mestského úradu, zástupca UPSVaR ) a stretnutia so zástupcami mládežníckych organizácií, ktoré na území Mesta Poprad pracujú s mladými ľuďmi.

Závery spracujeme do strategického dokumentu Správa o živote mládeže Mesta Poprad a ten potom predstavíme zastupiteľstvu mesta a následne bude určený organizáciám pracujúcim s mládežou v meste ako východisko pre ich prácu s mladými a pre ich projektové zámery.

Záleží nám na tom, aby vytvorená správa bola východiskom pre nastavenie dlhodobej koncepčnej práce s mládežou v tomto meste a pozitívne ovplyvnila prácu s mládežou v meste, aby slúžila nielen organizáciám aktívnym v práci s mládežou, ale aj miestnej samospráve.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže

 

Trvanie: október 2017 – marec 2018