STEP FURTHER

STEP FURTHER

Hlavným cieľom projektu Step further bolo umožniť mladým dobrovoľníkom zo zahraničia získať skúsenosť v oblasti práce s deťmi v MŠ aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania a rozvíjať u nich schopnosti potrebné pre ich budúcu kariéru. Špecifickými cieľmi projektu bolo: zvyšovať aktívne európske povedomie u ľudí žijúcich v našom regióne; dať mladým dobrovoľníkom príležitosť prevziať zodpovednosť za svoj život prostredníctvom samostatného života ďaleko od svojej krajiny; zapojiť dobrovoľníkov do života miestnej komunity; ukázať dobrovoľníkom, ako využívať koncept neformálneho vzdelávania pre ich rozvoj a rozvoj cieľovej skupiny detí; zmierniť predsudky voči cudzincom hlavne medzi deťmi a cieľovou skupinou, miestnou komunitou, ale aj širokou verejnosťou; motivovať mladých ľudí z nášho regiónu k zapojeniu sa do zahraničných mobilít; umožniť deťom a mladým ľuďom nášho regiónu stretnúť sa s mladými ľuďmi z iných krajín a rozvíjať multikultúrne hodnoty; budovať medzinárodné vzťahy. 

Aktivity do ktorých boli dobrovoľníci zapojení:


Dobrovoľníci pôsobili na aktivitách v škôlke, napr.: pomoc učiteľom pri starostlivosti o deti, príprava rôznych hier, športových aktivít, príprava rôznych poobedňajších krúžkov, workshopov s rôznym tematickým zameraním, písanie článkov, príprava fotiek na webstránku, pomoc pri príprave rôznych podujatí ako napr. rôzne besiedky, Deň detí, Deň matiek, pomoc pri lyžiarskych výcvikoch, ... Dobrovoľníci taktiež pomáhali pri propagácií Európskej dobrovoľníckej služby na akciách, ktoré bude organizovala koordinujúca organizácia.


Dobrovoľníci sa počas pôsobenia v MŠ učili využívať metódy neformálneho vzdelávania. Počas projektu si rozvíjali svoje osobnostné a profesionálne zručnosti, kompetencie, získavali skúsenosti, spoznávali viac samých seba a týmto spôsobom si mohli ujasniť svoje uplatnenie a ďalšie životné smerovanie.  


Deti vďaka svojej bezprostrednosti bez problémov nadväzovali kontakty so zahraničnými dobrovoľníkmi napriek tomu, že nerozprávajú rovnakým jazykom. Rodičia detí, mladí v miestnej komunite, ale aj široká verejnosť, ktorá prichádzala do kontaktu so zahraničnými dobrovoľníkmi, mala možnosť zistiť, že predsudky, ktoré majú voči cudzincom sú neopodstatnené. Lámali sa v nich predsudky, odbúrali strach z komunikácie v inom jazyku, stretli sa s inými kultúrami, získali povedomie o živote v iných krajinách, vyskúšali si spoluprácu so zahraničnými dobrovoľníkmi. 


Celá komunita mala možnosť vidieť výhody nášho členstva v EÚ, prostredníctvom hosťovania dobrovoľníkov bol tento projekt EDS viac propagovaný aj medzi skupinami, ktoré o ňom nikdy nepočuli. Pozitívny príklad dobrovoľníkov v nich vzbudil záujem o európske mobility, boli viac motivovaní aj sami sa zapojiť do programu Európskej dobrovoľníckej služby a iných programov v rámci Erasmus+.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus +